نامه سرگشاده جمعی از پناهجویان ایرانی در ترکیه به رییس جمهور ترکیه

حضور شما در ایران شاید با این توجیه که فقط مورد اقتصادی دارد بیان شود. اما نمی توان برای بدست آوردن منافع اقتصادی دمکراسی و حقوق بشر و آزادیخواهان را به سلاخ خانه فرستاد یا برای سود اقتصادی بر سر دمکراسی و حقوق بشر معامله کرد و به جنایت کاران مشروعیت هدیه کرد!!!

آقای رییس جمهور
شما اکنون نماد و نماینده ملت بزرگ ترکیه هستید. که در میان کشور های جهان خود را دارای دمکراسی و حامی حقوق بشر و آزادیخواهی می داند. وشما به عنوان نماینده افکار و اندیشه چنین کشوری به ایران سفر کردید.وبا سران رژیم جمهوری اسلامی به عنوان دوستان و شرکای فعالیت در عرصه های مختلف دست دوستی دادید . جالب است درست زمانی که شما دست دوستانتان را صمیمانه و به گرمی می فشردید. دوستان شما با دست دیگرشان مردم انقلابی ایران و برادران و خواهران مارا در خیابانها به گلوله می بستند ،آنها را سرکوب کرده ،دستگیر و به زندانهای علنی و رسمی و پنهان و غیر رسمی می بردند و برادران و خواهران آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر  ما را به فجیهترین شکل شکنجه می کردند و شما با توجه وآگاهی به این وضعیت همچنان در ایران حضور داشتید و همچنان دست دوستانتان را می فشردید.

آقای رییس جمهور
شما کسانی را دوست خود قلمداد کردید و دستان آنها را به گرمی فشردید، که مقام دوم اعدام در میان کل کشور های دنیا را برای خود کسب کرده اند. آیا شما هم اعدام و سنگسار ،تجاوزجنسی به پسران و دختران در زندانها ، پرداخت نکردن حقوق کارگران و در مقابل خواستن دستمزد زندانی کردن آنها ، زندانی کردن و کشتن آزادیخواهان و به گلوله بستن مردم در خیابانها و کارگران اعتصابی را بخشی از دمکراسی خود و بخشی از حقوق بشر می دانید؟

آقای رییس جمهور
سران جمهوری اسلامی با نمایش دادن فیلم های از ورود و مذاکرات شما در تلویزیون ها ی خود، حضور شما را دلیلی بر مشروعیت و حقانیت در استمرار وگسترش جنایات خود قلمداد کرده و می کنند. آیا وقت آن نرسیده است که با هزینه کردن از اعتبار ملت بزرگ ترکیه و خود با عث پنهان شدن و مشروعیت ستم و جنایات سران جمهوری اسلامی نشوید؟
آیا به گزارشات و گفته ها و نوشته های خبرنگاران همراه خود که از خیابان های تهران دیدن کرده بودند، توجه کرده اید؟
آیا می توان با کسانی که آزادیخواهان، مدافعین حقوق بشر و حقوق کودک ، کارگران ، زنان ، دانشجویان را در زندانها به شدت شکنجه می کنند، به پسران و دختران مبارز در زندانها تجاوز جنسی می کنند و کودکان را اعدام می کنند ، زنان و مردان را سنگسار می کنند ، مردم را در خیابانها به گلوله می بندند ، صدها حساب بانکی خود را درنزد بانکهای اروپایی از طریق دزدیدن اموال عمومی پر می کنند ، حقوق کارگران را ماه ها و سالها به تعویق می اندازند ، کودکان را از تحصیل محروم کرده آنها را به کودکان کار و خیابان تبدیل می کنند . دوست خطاب کرد و دستشان را به گرمی و صمیمانه فشرد و سپس ادعای دمکرات بودن و طرفداری از حقوق بشر را کرد؟

آقای رییس جمهور
حضور شما در ایران شاید با این توجیه که فقط مورد اقتصادی دارد بیان شود. اما نمی توان برای بدست آوردن منافع اقتصادی دمکراسی و حقوق بشر و آزادیخواهان را به سلاخ خانه فرستاد یا برای سود اقتصادی بر سر دمکراسی و حقوق بشر معامله کرد و به جنایت کاران مشروعیت هدیه کرد!!!

آقای رییس جمهور
ما از شما می خواهیم اگر ملت ایران را دوست ملت ترکیه و خود می دانید آزادی ، دمکراسی و حقوق ملت ایران را وجه المعامله منافع اقتصادی قرار ندهید. ما فکر می کنیم با سرکوب مردم درست زمانی که شما در ایران حضور داشتید دولت مردان ایران شما و ملت بزرگ ترکیه را که خود را دمکرات و حامی حقوق بشر می دانید به اهانت و تمسخر گرفت و سکوت شما در مقابل این اهانت و تمسخر به پرنسیب دمکراتیک ملت بزرگ ترکیه و شما ضربه جبران ناپذیری وارد کرد. به حق بود که شما خلیی سریع ایران را ترک می کردید. در ذهن ما ایرانیها این فکر تداعی شد که شما و ملت ترکیه در مقابل سود اقتصادی پرنسیب دمکراتیک و آزادیخواهانه و دوستی دو ملت را فدا کردید. اگر غیر از این است.ما از شما می خواهیم بطور رسمی نتایج مذاکرات و فعالیت های گذشته فی مابین را منوط به عذر خواهی سران ایران از ملت بزرگ ترکیه کنید . وهمچنین به آنها اعلام کنید تا زمانی که تعدادی از جوانان و مردم انقلابی ایران که در زمان حضور شما در خیابانها و یا ازخانه هایشان دستگیر و زندانی شده اند آزاد نشوند به مذاکرات و ادامه فعالیت مشترک پایبند نخواهید بود. در این صورت اهانت و تمسخر از ملت بزرگ ترکیه دور و جوانان زندانی ما آزاد خواهند شد. یعنی فقط این می تواند معنا و مفهوم واقعی دوستی دوملت باشد!!!

آقای رییس جمهور
ما از شما به عنوان نماینده ملت بزرگ ترکیه می خواهیم در کنار ملت بزرگ ایران بایستید. ایرانی که به شدت زیر ستم ارتجاعیترین نظام جانانه مبارزه می کند. نظامی که از طرف کشور های امپریالیستی بر ملت ایران تحمیل شده است. و به جای اینکه دست دوستی به جانب سران جمهوری اسلامی دراز کنید، که آینده بدی به دنبال خواهد داشت. به سمت مردم انقلابی ایران دست دوستی دراز کنید که می تواند آینده هر دو ملت بزرگ را تامین کند.بدانید که خلقهای آزادیخواه ایران هرگز دوستی ملت بزرگ ترکیه را رد نمی کند و با صداقت و صمیمانه جواب در خور خواهد داد.

آقای رییس جمهور
دوستی شما و ملت بزرگ ترکیه با مردم انقلابی ایران می تواند نمره قبولی به دمکراسی و حقوق بشر شما بدهد و بر عکس دوستی شما با دولت و نظام ضد مردمی و آدم کش  حاکم در ایران می تواند دلیل غیر واقعی بودن دمکراسی و حقوق بشر در نزد شما باشد، ما امید واریم برای اثبات حقانیت ادعای دمکراتیک بودن خود و اثبات دوستی خود با مردم انقلابی ایران از این پس ضمن اینکه باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی نشوید، بلکه در دوستی با ملت بزرگ و انقلابی ایران قدم های روشن ، شفاف و استوار بردارید.

به ا مید چنان روزی

جمعی از پناهجویان ایرانی در ترکیه
۲۰۱۱/۰۲/۲۰

T.C
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

Bu, sayın  Cumhurbaşkanına açık bir mektuptur.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Zat-ı aliniz  halihazırda Türkiye cumhuriyetinin büyük Türkiye milletinin temsilcisidir. Dünya ülkeleri arasında kendi ülkenizi, demokrasi ve insan hakları müdafisi olarak addediyorsunuz. Böyle fikir ve düşüncelerde olan bir ülkenin temsilcisi olarak İran’a bir ziyaret düzenlediniz. İran İslam Cumhuriyeti rejiminin halihazırdaki yöneticileriyle muhtelif bölgelerde yürütülen faaliyetlere iştirak etmiş ve dostane olarak onlara dostluk elinizi uzatmışsınız. Sizin, dostlarınızın elini samimiyetle ve  gönül rahatlığıyla sıkmanızın denk düştüğü zaman, şayan-ı dikkattir. Sizin ellerini gönül rahatlığıyla sıktığınız dostlarınız bir ellerini size uzatırken diğer elleriyle İran’daki muhalif ( devrimci)  insanları, kardeşlerimizi caddelerde kurşuna diziyorlardı, başlarını eziyorlardı, cezalandırıyorlardı, tutukluyorlardı ve hukuki ya da gayrı hukuki olarak onları  aleni ve resmi hapishanelere tıkıyorlardı.  Özgürlük ve demokrasi isteyen insan hakları taraftarı kardeşlerimizi en feci işkencelere maruz bırakıyorlardı. Ve siz bu tüm olanlardan haberdarken böyle bir vaziyette olan İran’da hazır bulundunuz  ve aynı şekilde dostlarınızın elini sıktınız.

Sayın Cumhurbaşkanı ,
Kendilerini bütün dünya ülkeleri arasında kendileri için ikinci idam makamına layık gören ve  kesb eden kişileri, kendi dostunuz olarak kabul ettiniz ve onların elini sıktınız. Acaba siz de mi idam, recm, hapishanelerdeki erkek ve kızlara tecavüz edenleri, ödenmeyen işçi hakları ve emeklerini isteyenlerin hapishanelere atılmalarını ve özgürlük isteyenlerin ve grev yapan işçilerin  caddelerde  kurşuna dizilmelerini demokrasi ve insan haklarının bir parçası olarak görüyorsunuz?

Sayın Cumhurbaşkanı,
İran İslam Cumhuriyeti idarecilerinin sizin oraya gelişinizle beraber kendi televizyonlarında gösterdikleri yayınlarla bir meşruiyet ve hakkaniyet  delili, istimrar cinayetlere kılıf uydurma olarak saymışlar ve saymaktadırlar. Acaba Türkiye’nin bu tavrı   Türkiye büyük milletinin itibarını zedeleyip   İran’da mevcut  zulüm ve  cinayetleri meşruiyet zemini  ve zulmü örten  İran İslam Cumhuriyeti idarecilerinin işini kolaylaştırmış olmadı mı?
Acaba beraberinizde götürdüğünüz muhabirlerin  Tahran caddelerinde gördüklerine dair    söylemlerine , raporlarına ve yazılarına dikkat ettiniz mi?
Acaba özgürlük isteyenlerin, çocuk ve insan hakları, işçi, kadın ve öğrenci haklarının  müdafilerini hapishanelerde şiddetli işkencelere düçar olmaları, kızların ve erkeklerin hapishanelerde  sistematik tecavüze maruz kalmaları aynı zamanda idam edilen çocukları, recme tabi tutulan erkekleri caddelerde vahşice  kurşuna dizenlerin ve ülkemizin emval-i umumisini çalıp Avrupa’daki bankalarda kendi hesaplarına geçiren, işçilerin haklarını aylarca hatta yıllarca geciktiren, çocukları tahsillerinden mahrum bırakan, çocukları sokaklara ve işlere salıverenlere dost olarak hitap ettiniz ve onların elini hiç çekinmeden sıktınız buna rağmen demokrasi iddiasında bulunmaktan  ve insan hakları taraftarı olmaktan bahsedilebilinir mi?

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sadece sizin İran’a sebeb-i ziyaretiniz iktisadi kaygılarla ilgilidir. Ancak sadece iktisadi menfaatleri  ele geçirme maksadıyla demokrasi, insan hakları ve özgürlük müdafileri kenara itilemez. Veya iktisadi faydalar elde etmek için demokrasi ya da insan haklarına dayanarak anlaşma yapıp canilere meşruiyet hediye edilemez!!!

Sayın Cumhurbaşkanı;
Sizden şunu rica ediyoruz. Eğer İran milletini Türkiye milletiyle ve kendinizle dost görüyorsanız, özgürlük, demokrasi ve İran milletinin  haklarını iktisadi menfaatler uğruna görmezden gelmeyiniz. Biz sizin İran’da , İran halkı cezalandırılırken orada hazır bulunduğunuz esnada, İran halkının,  kendisini demokrat ve insan hakları hâmisi kabul eden büyük Türkiye milleti ve sizleri  alaya aldığını düşünüyoruz.. Ve sizin bu olaylar karşısındaki sessizliğiniz  bu ihanet ve alaya alma karşısında büyük Türkiye milletinin  demokratik prensiplerine ve size  kabul edilemez çok  büyük bir darbe indirmiştir. Sizin o esnada alelacele İran’dan ayrılmanız gerekirdi. Biz İranlıların zihninde şu düşünceler dolaşıyor: siz ve Türkiye milleti ekonomik menfaatlere karşılık demokratik prensipleri, özgürlük savunuculuğunu ve iki milletin dostluğunu feda ettiniz.

Biz sizden resmi olarak iki ülke arasında  geçmiş müzakere ve faaliyetlerin sonuçlarına bağlı olarak büyük Türkiye halkından ve İran halkından özür dilemenizi istiyoruz. Ve aynı şekilde siz orda bulunurken vuku bulan hadiselerden dolayı, çok sayıda   muhalif ve genç insanlardan caddelerde veya evlerinde tutuklanıp hapse atılanlar ve  salıverilmeyenler özgürlüklerine kavuşana  kadar  müzakerelere ve müşterek  faaliyetlerin devam etmesine bağlı kalmayacağınızı kamuoyuna duyurmalısınız. Bu şekilde Türkiye milletine itham edilen ihanet ve tahkir durumunu uzaklaştırmış ve  bizim hapse atılan gençlerimizi özgür kılmış olursunuz. Yani sadece bu tavır iki millet arasındaki gerçek dostluğu anlaşılır ve anlamlı hale getirebilir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Biz, büyük Türkiye halkının temsilcisi olarak sizden büyük İran milletinin yanında yer almanızı istiyoruz. İranlılar, şiddetle uygulanan en büyük zulme  ve gericiliğe karşı mücadele ediyorlar. İran halkı emperyalist ülkeler tarafından İran milletine reva görülmüş bu sistematik zulümlerle mücadele etmektedir. Bunun yerine dostane olarak İran İslam Cumhuriyeti yöneticilerine uzattığınız eliniz İranlılar için karanlık bir geleceğin habercisidir.  Her iki milletin de geleceğini temin edebilmeniz için İranlı muhaliflere ve İran halkına  dostluk elinizi uzatınız.
İran’ın özgürlükçü halkı, büyük Türkiye milletinin dostluğunu asla reddetmedi ayrıca sadakat ve samimiyetle, kendisine  layık olduğu gibi bir cevap alacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sizin ve yüce Türkiye milletinin, İran muhalif ve devrimci insanlarıyla dostluğu demokrasi ve insan hakları hareketlerine katkıda bulunacaktır ve aksi yöndeki  dostluğunuz, gayrı hukuki ve haksız yere insan öldüren ve insanlık karşıtı  İran’da hakim olan câni  zümre, sizin  nezdinizde( bu yöndeki dostluğunuzdan güç alarak) demokrasi ve gerçek dışı  davranmak için kâfi sebep olmaya delil teşkil edebilir.  Biz hakkaniyetin ispatı, kendisini demokratik olma iddiası ve dostluğunuzun ispatı için  İran’ın muhalif halkıyla bundan sonra  İran İslam Cumhuriyetinin nizamını kuvvetlendirmemeniz zımmında ,  büyük İran devimci muhalif milletiyle dostluğunuza dair açık, şeffaf ve emin adımlar atacağınızdan ümitliyiz.

Böyle bir günün gelmesi ümidiyle

Türkiye’de ki İranlı mültecilerden bir grup
20/02/2011

ارسال دیدگاه