بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو ماه بدون ملاقات و تلفن

بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به همراه مهدیه گلرو، دیگر فعال دانشجویی در قرطنینه بند متادون، زندان اوین نگهداری می شوند و مدت دو ماه است که ممنوع الملاقات هستند.

کلمه:
بهاره هدایت و مهدیه گلرو بیش از دوماه است که بدون هیچ دلیل مشخصی از ملاقات با خانواده هایشان محروم شده اند . این در حالی است که این دو فعال دانشجویی حتی حق تماس تلفنی با خانواده هایشان را نیز ندارند. بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به همراه مهدیه گلرو، دیگر فعال دانشجویی در قرطنینه بند متادون، زندان اوین نگهداری می شوند و مدت دو ماه است که ممنوع الملاقات هستند .

خانواده این دو زندانی سه شنبه هر هفته که روز ملاقات بند زنان است به زندان اوین می روند، اما هر بار مسوولان می گویند که به دستور مقامات دادستانی این دو زندانی اجازه ی ملاقات ندارند.
خانواده این دو زندانی نمی دانند که باید به چه محلی شکایت ببرند و دلیل این ظلم مضاعف بر عزیزان شان را نمی فهمند . مهدیه گلرو و بهاره هدایت بیش از یک سال و نیم است که در زندان اوین به سر می برند بدون اینکه حتی یک روز به مرخصی آمده باشند اکنون نیز این دو زندانی بدون هیچ دلیل مشخصی از ملاقات با خانواده هایشان محروم شده اند. بهاره هدایت و مهدیه گلرو ، ماه هاست که به همراه ۱۹ زندانی سیاسی زن دیگر در شرایط قرنطینه ، بدون حق استفاده از تماس تلفنی و مرخصی، در زندان اوین نگهداری می شوند.

ارسال دیدگاه