خامنه ای، خامنه ای ننگ به نیرنگ تو، خون نداهای ما می چکد از چنگ تو

ارسال دیدگاه