درگذشت شیخ عزالدین حسینی

ماموستا شیخ عزالدین حسینی، دیروز، پنجشنبە ٢١ بهمن ماە سال ١٣٨٩ شمسی مصادف با دهم فوریە سال ٢٠١١ میلادی، در بیمارستان آکادمیسکا در شهر اوپسالای کشور سوئد در سن هشتادونە سالگی درگذشت.
اطلاعیە درگذشت
رهبر اندیشمند و مبارز دیرین و خستگی ناپذیر
ماموستا شیخ عزالدین حسینی
با غم و اندوهی فراوان بدینوسیلە بە اطلاع همگان میرسانیم کە ساعت ۲۳٫۵۰ پنجشنبە ٢١ بهمن ماە سال ١٣٨٩ شمسی مصادف با دهم فوریە سال ٢٠١١ میلادی، رهبر دانا، اندیشمند و مبارز دیرین و خستگی‌ناپذیر جناب ماموستا شیخ عزالدین حسینی، در بیمارستان آکادمیسکا در شهر اوپسالای کشور سوئد در سن هشتادونە سالگی درگذشت. در این روز قلبی از طپش بازایستاد کە مالامال بود از امید و آرزو برای آیندەای روشن و مرفە برای مردم کردستان بویژە و برای تمامی بشریت علی‌العموم. قلبی کە بخاطر عشق و محبت بە انسانها، برای آزادی و سربلندی کردستان، برای آزادی ایران و جهان، عزت و کرامت انسان میطپید.

شیخ عزالدین حسینی از همان ایام جوانی با عضویت در کومەلە ژ.ک (سازمان تجدید حیات کرد) در سال ١٣٢٢و بعدها در جریان تاسیس جمهوری کردستان در مهاباد در سال ١٣٢۴ و سپس در جریان مبارزات جنبش آزادیخواهانەی کردستان در سالهای بعد از آن فعالانە شرکت کرد. ماموستا از نزدیک دوست و همگام با بخش اعظم مبارزین و رهبران جنبش کردستان در طی سالیان بودە کە با ایشان هموارە مشاورە کردەاند. شرکت فعال و پرشور ایشان در جریان انقلاب ایران علیە نظام سلطنتی و بویژە نقش برجستە ماموستا شیخ عزالدین بە مثابە یک رهبر سیاسی و یک شخصیت سیاسی- مذهبی در مبارزە با حکومت ولایت فقیە جمهوری اسلامی کە قاطعانە مدافع آزادیهای دموکراتیک، مردمسالاری، برابری زنان و مردان، عدالت اجتماعی و جدایی دین از دولت بودند، انعکاس وسیعی در کردستان، ایران و در سطح بین‌المللی داشتەاست.

ماموستا شیخ عزالدین براین باور بودند کە همەی کائنات و پیشرفتها و دستاوردهای خیرەکنندەی بشر امروز تجلی ارادە پروردگار یکتایی است کە این جهان را برای رفاە و آسایش و زندگی راحت تمامی انسانها آفریدە است. ایشان بر این باور بودند کە انسان بە آن درجە از درک، ترقی و تعالی رسیدەاست کە بتواند سکان کشتی سرنوشت خویش را بدست بگیرد. بە باور شیخ عزالدین حسینی دین عبارت است از رابطە انسان با خدای خویش و حوزە فعالیت روحانیون و علمای دین آنجایی است کە بە معنویات و باورهای دینی آنان مربوط میشود. دین قطعا باید از دولت جدا باشد.

بەمناسبت درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی، مراتب تسلیت عمیق خودمانرا بە حضور مردم وفادار و آزادیخواە کردستان و تمامی هواخواهان آزادی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی در ایران و جهان تقدیم میداریم.

کمیتە برگزاری مراسم یادبود و تجلیل از ماموستا شیخ عزالدین حسینی
٢٢ بهمن ١٣٨٩
۱۱/۲/۲۰۱۱

ارسال دیدگاه