مهندس محمد رضا صادقی تحت شکنجه های طاقت فرسا

مهندس محمد رضا صادقی یکی از شش هوادار آقای بروجردی که طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش در ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۹ بازداشت شده بود، تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار دارد.

گزارش زیر توسط هواداران آقای بروجردی جهت انتشار برای “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ارسال شده است که متن آن به قرار زیر می باشد:

مهندس محمد رضا صادقی یکی از شش هوادار آقای بروجردی که طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش در ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۹ بازداشت شده بود، تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار دارد. بنا به گزارش دریافتی، بازجویان زندان اوین، نامبرده را به شدت شکنجه کرده و اقدام به شکستن پا و انگشتان دست وی نموده اند. محمد رضا صادقی پیش از این نیز بر اثر ضربات شدید بازجویان و شکنجه های وارده در زندان اوین، دچار بى حسى از ناحیه پا گردیده و قادر به حرکت نبوده است و احتمال آسیب دیدگی نخاعی در وی می رود.

گفتنی است به رغم گذشت ۹۰ روز از بازداشت این زندانی مبارز، خانواده ایشان تاکنون نتوانستند اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت فرزندشان کسب نمایند.
هواداران آقای بروجردی، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت این زندانی و دیگر زندانیان سیاسی، از کلیه سازمانها و نهادهای حقوق بشری مصرانه تقاضا دارند برای نجات جان فرزندان ایران زمین اقدامی فوری به عمل آورند .

هواداران آقای بروجردی
۱۴ بهمن ۱۳۸۹

ارسال دیدگاه