تجمع کارگران نساجى مازندران براى دومین روز متوالى

جمع کثیرى از کارگران نساجى مازندران براى دومین روز متوالى درمقابل نساجى طبرستان تجمع نمودند در این تجمع اعتراض آمیز که با حضورعده کثیرى از کارگران انجام گرفته است بازنشستگان کارخانه گونى بافى نیز حضوردارند.

ایلنا:
تعدادى از این بازنشستگان طى گفتگویى با ایلنا اظهار داشتند :علیرغم وعده هاى مدیران سابق گونى بافى این عده با پرداخت حق بیمه خود که باید از طریق کارفرما اقدام میشد از جیب خود وزن وبچه هایمان پرداخت نمودیم به امید اینکه کارفرما به تعهد خود عمل نماید ولى تاکنون نسبت به سنوات گذشته ما هیچ گونه اقدامى انجام نگرفته است .
این کارگران میافزایند در شرایط کنونى نیز کارفرماى جدید زیر بار نمیرود واعتقاد براین دارد که سنوات این عده مربوط به کسانیست که کارخانه را واگذار نموده اند.
این بازنشستگان میگویند یکى از شرایط واگذارى این کارخانه به سرمایه گذار جدید پرداخت دیون کارگران این کارخانه میباشد که باید کارفرماى جدید نسبت به پرداخت این دیون اقدام نماید. امروز کارگران با داشتن پلاکارد خواهان توجه جدى مسئولین به مطالبات خود شدند.

ارسال دیدگاه