هیلا صدیقی: زیر ۱۸ ندارد حق رای

زیر هیجده ندارد حق رای / چون که هم کودک است و هم خام است / هر شعار قشنگ و قلابی بر سر انتخاب او دام است / فهم او از سیاست احساسی / درکی از انتخاب برتر نیست / زیر هیجده اگر ندارد فهم / پس چرا مستحق اعدام است

ارسال دیدگاه