همدردی سندیکای کارگران قند مرودشت با کارگران مصیبت دیده ی ایران خودرو

 گر کشتار کارگران بخشی از جنگ استثمارگران حاکم و فرودستان جامعه نیست، چرا در پی چنین اتفاق ناخوشایندی، کارخانه ایران خودرو به محاصره ی پلیس و نیروهای ضد شورش درمی آید؟

خبر تاسف بار کشته و زخمی شدن جمعی از کارگران ایران خودرو، سبب نگرانی و اندوه تمامی جامعه کارگری شد. سندیکای کارگران کارخانه قند مرودشت، ضمن ابراز همدری با خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان این حادثه تلخ، اعلام می کند که اتفاقاتی از این دست را بخشی از مبارزه بی امان حاکمیت سرمایه دار و سرمایه داری حاکم بر ایران می داند و تنها راه نجات طبقه کارگر از تکرار چنین مصیبت هایی را در مبارزه برای احقاق تمامی حقوق کارگران می داند.

اگر چنین نیست و اگر کشتار کارگران بخشی از جنگ استثمارگران حاکم و فرودستان جامعه نیست، چرا در پی چنین اتفاق ناخوشایندی، کارخانه ایران خودرو به محاصره ی پلیس و نیروهای ضد شورش درمی آید؟ و چرا اعتراض مسالمت آمیز کارگران سرکوب می شود؟ راز این همه سرکوب چه چیزی جز خواست تسلیم و تمکین کارگران و زحمت کشان در برابر بهره کشی روز افزون کارگران است؟

بار دیگر ضمن همدردی با خانواده آسیب دیدگان و جانباختگان این حادثه تلخ، حمایت خود را از همه اشکال اعتراضی کارگران اعلام می کنیم.

سندیکای کارگران کارخانه قند مرودشت
چهارشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه

ارسال دیدگاه