ما انقلاب کردیم یا انقلاب ما را

امروز ۲۶ دیماه، سال روز خروج محمدرضا پهلوی از ایران است. خروج آخرین شاه از ایران که همگان آن را به مثابه پایان دیکتاتوری و استبداد می دیدند و آغاز آزادی بر نهج جمهورییت. چه شورها که آن روز در پی داشت و چه امیدها که بر دل نشست اما در دیده ی پیران، که در خشت خام آن می دیدند که جوان در آینه، چه زود آن همه نقش بر باد شد و آن همه امید نومید.
شعر زیر از اشعار معروف و معنادار “م. امید” (مهدی اخوان ثالث) است که انقلاب ۵۷، امیدهای پیش و فلاکت پس از آن را به خوبی نموده است. مهدی اخوان ثالث(۱۳۰۷- ۱۳۶۹)

یاد آن زمان که چندی، از شور انقلابی
هرگز نبود یک دم، در دیده خواب ما را

“تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد”
گفتیم و از مسلسل آمد جواب ما را

بردیم مادیان را از بهر فحل* دادن
برعکس آرزوها، شد مستجاب ما را

کونی و کله قندی دادیم و بازگشتیم
دیگر نماند وامی از هیچ باب ما را

گر انقلاب این است باری به‌ ما بگویید
ما انقلاب کردیم یا انقلاب ما را؟

* فحل دادن به معنی نزدیک کردن مادیان به اسب نرینه ی اصیل و به منظور آبستن شدن مادیان است. صاحب مادیان جهت سپاس کله قندی نیز به صاحب اسب نرینه پیشکش می کرد. در این سروده اما عمل فحل به گونه ای طبیعی انجام نشده است!

یاسر عزیزی

ارسال دیدگاه