تقی روزبه: جنگ خاموش و پنهانی پیرامون پروژه هسته ای ایران

یک مقام امنیتی آمریکا در پی بازگشت شهرام امیری با انداختن توپ به زمین جمهوری اسلامی گفت که اکنون اطلاعات وی اینجاست و جسم وی آنجا. حتی آنها نسبت به جان شهرام امیری اظهارنگرانی کردند.

به گزارش سایت iranbriefing.net شهرام امیری به مدت سه ماه زیر شکنجه بوده و پس از آن نیز به مدت دوماه درتهران درزندان انفرادی بوده است. همچنین وی به مدت یک هفته دربیمارستان بستری بوده است.
سایت یاد شده به نقل از یکی از اعضای خانواده امیری نوشته است: ” شهرام امیری ابتدا در خانه امنی نگاه داشته شد و نزدیکان او می توانستند آخر هفته ها در یک مرکز فرهنگی- تفریحی به نام طلاییه او را ملاقات کنند”.

این منبع همچنین به نقل از خانواده امیری می نویسد: “به ما گفته بودند که دلیل انزوای او حفاظت از جانش در برابر برخی خطرات است. ملاقات ها را قطع کردند و اکنون مطلع شده ایم که او در زندانی در تهران و در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر می برد. رژیم هم البته درمقابل این اخباروادعاها تاکنون نه به تکذیب ویاتأیید آنها پرداخته است.

آفتاب: خبرگزاری آسوشییتدپرس در گزارشی نوشت: دانشمند هسته‌ای ایران از زمان بازگشت قهرمانانه‌اش به تهران در تیرماه ۱۳۸۹ در انظار عمومی دیده نشده است.
روزنامه گاردین هم نوشت که شهرام امیری به دلیل افشا اسرار دولتی شکنجه شده است.

بهرحال براساس اخبارمنشرشده اکنون شهرام امیری درزندان وتحت بازجوئی وفشارقراردارد واین البته بخشی از  نبردپنهانی است که ازمدتها پیش پیرامون پروژه هسته ای رژیم درجریان است.این گزارش هم چنین تأیید کننده ارزیابی مطلبی  است که حدود پنچ ماه ونیم پیش پیرامون ماجرای شهرام امیری دراین وبلاگ درج شد. درآن مقاله (اینجا)، علیرغم ژست ظاهری رژیم دراستقبال ازشهرام امیری به عنوان یک قهرمان ووطن دوست وتظاهربه پیروزی دولت جمهوری اسلامی دراین نبردجاسوسی، ازجمله گفته شده بود”که یک جاسوس دوجانبه و کسی که تظاهربه همکاری با طرف متخاصم کرده باشد، لااقل برای مدتی پس ازبازگشت به کشورمبدأ بنابه طبیعت این نوع فعالیت ها عنصرقابل اعتمادی نخواهد بود. چرا که معلوم نیست درلوای تظاهربه همکاری واقعا چقدردربرابردام ها و سیاست های تهدیدوتطمیع حریف تاب آورده باشد.

وقتی متکی و یا بروجردی می گویند که باید  چگونگی ربوده شدن وی روشن شود تا معلوم شود او قهرمان است یا نه؟ در واقع بطور ضمنی به همین پدیده اشاره می کنند. ازهمین روکنترل ومراقبت و تست و… های گوناگونی، اگرنگوئیم عواقب وخیم تری، درانتظارچنین عناصری است.” ضمن آنکه تبلیغات رسمی مقامات امنیتی آمریکا نیزدرجهت دامن زدن به این گونه سوء ظن ها والقاء بی اعتمادی نسبت به وی قرارداشت. نظیر ادعای همکاری پنچ ساله وی با سرویسهای جاسوسی آمریکا ویاریختن  پاداش ۵ میلیون دلاری به حساب وی ونظایرآن . پس ازآنکه رژیم اسلامی بدلایلی که درآن نوشته مطرح شده  تصمیم به پایان این بازی دوجانبه گرفت وباراه انداختن جاروجنجال  تبلیغاتی وبرخی اقدامات حتی مضحک تصمیم به بازگرداندن شهرام امیری گرفت(والبته بهره گیری ازخانواده به مثابه گروگان یکی ازابزارهای کارآمد ومتداول این نوع جنگ های پنهان وکثیف محسوب می شود)، یک مقام امنیتی آمریکا درپی بازگشت شهرام امیری باانداختن توپ به زمین جمهوری اسلامی گفت که اکنون اطلاعات وی اینجاست وجسم وی آنجا. حتی آنها نسبت به جان شهرام امیری اظهارنگرانی کردند.
****

کلا ماجرای فراروبازگشت شهرام امیری  را می توان با صرفنظرکردن از حاشیه های داغ ولی فرعی درچند سطرخلاصه کرد:
“جمهوری اسلامی با وقوف به اشتیاق سوزان دولت آمریکا واسرائیل و…. برای نفوذ درمیان کارشناسان وکارچرخانان هسته ای ایران،فردی مطمئن و وابسته به خود را تحت پوشش دانشمند هسته ای وشاغل درسایت قم و پروژه های هسته ای سپاه دردانشگاه مالک اشترودراصل فاقد اطلاعات مهم دراین عرصه را درمعرض تماس با آمریکائی ها و درخواست پناهندگی قرارمی دهد.هدف اصلی رژیم بی اعتبارکردن ادعاهای دولت آمریکا درمورد برنامه های هسته ای پنهان رژیم اسلامی ودست یابی به شیوه های نفوذوعمل شبکه های جاسوسی آمریکا وهم چنین فیل هواکردن ادعای پیروزی درجنگ جاسوسی و محتاط کردن آنها درتلاش بی مهابا برای نفوذ درمیان کارکنان هسته ای ایران است.

دولت آمریکا ضمن استفاده ازشهرام امیری درعرصه های تبلیغاتی وارائه گزارش ها به منابع جهانی و… وهم چنین برگزاری  دوره آموزش ویژه،پی به ماهیت نقش او برده است وگرچه تلاش هائی برای جلب همکاری واقعی وجذب وتشویق او به انصراف از بازگشت به ایران به عمل می آید؛ولی ازآنجا که رژیم اسلامی تصمیم به پایان دادن بازی گرفته بود، سرانجام با بازگشت وی موافقت می کند. جمهوری اسلامی ازطریق افشاء سیاسی وارسال ویدئو ورسانه ای کردن مسأله سعی می کند که بهره برداری تبلیغاتی را پایان بخش مأموریت “موفقیت آمیز”این نبردجاسوسی  قراردهد. هم چنانکه برای طرف دیگردفاع از درستی گزارشات واطلاعات هسته ایش  درمورد ایران و نیزحیثیت واقتدارآژانس های جاسوسی اش دارای اهمیت است.

آنچه که دراین ماجرا مورد توجه این نوشته است هدف هائی است که طرفین درپشت این جنگ جاسوسی پنهان و آشکار بدنبالش هستند: تاآنجا که به قدرت های بزرگ مربوط می شود جاسوسی ازفعالیت های هسته ای پنهان رژیم برای قطورترکردن پرونده هسته ای ایران باهدف کشاندنش به محاکم جهانی و نیز تشدید فشارومحاصره درراستای اهداف استراتژیک آنها اهمیت دارد. جمهوری اسلامی نیز بدنبال تقویت اقتدارخود ازطریق دست یابی به توانائی بالقوه حداکثردر جهت رسیدن به آستانه  ساخت سلاح هسته ای، به مثابه “اکسیرحیات بخش” است. جنگی  که تاوان آن را مردم با خالی شدن بیش ازپیش سفره هایشان وبا سرکوب واختناق بیشترمی پردازند.”
****

والبته دراین مدت نبرد پیرامون پروژه هسته ای وارد فازجدیدی شده وبه تروردانشمندان هسته ای ومنع ورود  برخی ازآنها به خارج ازکشورنیز تسری یافته است. هم چنین نبرد ارتش سایبری بین طرفین بالاگرفته وبویژه عملیات پیچیده  ارسال ویروس استاکس نت  توسط این سرویسها به رایانه های هسته ای ایران برطبق گزارش های متعدد دول غربی موجب خسارات سنگین وحتی تقلیل ویا تعطیل برخی از فعالیت هسته ای معمول جمهوری اسلامی گردیده است.دراقدامی پرسش انگیز جمهوری اسلامی به اعلام وسیع اسامی دانشمندان هسته ای خود مبادرت کرد تا احتمالا دانشمندانی را که دربخش های حساس وپنهانی شاغلند درمیان آنها گم کند..گرچه این نوع خود افشاگری ظاهرا موجب اعتراض برخی محافل درونی حاکمیت  گردید که پاسخ علنی هم به دلیل حساسیت مساله به آن داده نشد.

درهرحال تلاش های وسیعی ازسوی سرویسهای جاسوسی دول غربی واسرائیل برای خریدن وجلب همکاری ویافرار وحتی ترساندن آنها ازطریق ترورصورت می گیرد که به منزله بخشی ازپروژه فلج سازی وخرابکاری واختلال دربرنامه های هسته ای حریف محسوب می شود. نبردی که گرچه گاه کدار برخی ازفرازهای آن علنی می شود اما اساسا درزیرزمین جریان دارد و با باهاله سنگینی ازسکوت و یا حتی انتشارضداطلاعت همراه است.ماجرای بازجوئی وتخلیه اطلاعاتی شهرام امینی هم بخشی ازاین جنگ کثیف و خاموش است.*

تقی روزبه   ۲۰۱۱-۰۱-۱۱ —-  ۲۱-۱۰-۸۹
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
taghi_roozbeh@yahoo.com

*- درآخرین خبرپیرامون این جنگ کثیف،وزیراطلاعات رژیم مدعی شده  است که درپی یک سلسه عملیات پیچ درپیچ وآفندی وپدافندی و….موفق به دستگیری یک باند جاسوسی وابسته به صهیونیستها شده است. براساس اعترافات یکی ازاین دستگیرشدگان تروردانشمند هسته ای-مسعودعلی محمدی- توسط  وی وبدستورمقامات امنیتی اسرائیلی صورت گرفته است.پیش ازآن،مجلس اسلامی رژیم نیزدولت را درمورد چگونگی انحام اقدامات پیشگیرانه وحفاظتی ازدانشمندان هسته ای و نیزقاتلین مورد سؤال قرارداده بود.ادعای مقامات دولتی آن است که دانشمندان هسته ای اکنون درزیرحفاظت امیتی لازم قرارگرفته اند.

ارسال دیدگاه