دلایل واقعی خودکشی شاهپور، علیرضا پهلوی، چه بود؟

بهرام مشیری معتقد است دلیل اصلی خودکشی علیرضا پهلوی فشار چاپلوسان، روزنامه نگاران سلطنت طلب و شاید خانواده وی و ممانعت از حضور وی در عرصه سیاست به منظور جلوگیری از کاهش جذبه های سیاسی برادر بزرگتر بوده است…. (دنباله…)

هلمت احمدیان: جمهوری کشتار و خون!

رژیم جمهوری اسلامی ایران، زورگویی و خشونت را آنچنان با قوانین ارتجاعی اش نهادینه کرده است که ساده ترین و قابل فهم ترین تعریفی که می توان از آن بدست داد، چیزی جز جمهوری خون و کشتار و جنایات نیست. بستن شمشیر از رو در مقابل مردم عدالت خواه و زجر دیده، امری تازه برای این رژیم نیست و قدمتی به درازای عمر ننگینش دارد. (دنباله…)

سعید مرتضوی، قاتلی برای تمام فصول

سعید مرتضوی دوباره به حرف آمده است. جلاد مطبوعات و قاتل زهرا کاظمی و شهدای سبز کهریزک، و شکنجه گر فعالان سیاسی و دانشجویی پس از افتضاح دستگاه قضایی و رد اتهام آمریت او در جنایت کهریزک، باز هم به حرف آمده است. و البته این بار هم مرگ طلب می کند و از اعدام سخن می گوید… (دنباله…)

باز گردادن منصور اسالو رهبر سندیکای شرکت واحد به بند عمومی

روز شنبه ۱۸ دی ماه منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه پس از تحمل ۸ روز سلول انفرادی و شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی در بند ۱ معروف به سگدونی به بند ۳ زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد. (دنباله…)