ملاقات با فریبرز رئیس دانا

طبق اطلاع دریافت شده از آقای دکتر زرافشان وکیل آقای رئیس دانا صبح امروز ھمسر آقای دکتر فریبرز رئیس دانا توانستند با ایشان در زندان اوین ملاقات کنند.

طبق اطلاع مستقیم از ھمسر محترم آقای دکتر رئیس دانا چنین دریافت شد که:
۱٫       آقای دکتر رئیس دانا از روحیه بسیار خوبی برخوردار بودند.
۲٫      آقای دکتر رئیس دانا نه تنھا خود را بیگناه می دانند، بلکه ھمچنان در رابطه با امور اقتصادی به ویژه در رابطه با حذف یارانه ھا بر سر مواضع پیشین خود پافشاری کرده و خواھند کرد.
۳٫       آقای دکتر زرافشان اظھار داشتند برای ملاقات با موکل خود آقای رئیس دانا، منتظرتأیید وکالتنامه از سوی مقامات قضائی ھستند

ارسال دیدگاه