بازجویی از زندانیان سیاسی بند ۲ بدلیل گرامیداشت علی صارمی

در پی شهادت جانباخته راه آزادی علی صارمی که باعث خشم و برانگیختگی در میان همبندیانش شده است. زندانیان سیاسی در بندهای مختلف اقدام به انتشار بیانیه محکومیت این جنایت  و برگزاری مراسم گرامیداشت نمودند. این مسئله باعث وحشت بازجویان  وزارت اطلاعات و کارگزاران زندان شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
 روز شنبه ۱۱ دی ماه زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی و خالد حردانی برای بازجویی به بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل شدند. آنها به دلیل صدور اطلاعیۀ محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی و همچنین برگزاری مراسم گرامیداشت ساعتها مورد بازجویی و تهدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.خالد حردای به بند بازگردانده شد ولی زندانی سیاسی رضا شریفی هنوز به بند بازگردانده نشده است.
در پی شهادت جانباخته راه آزادی علی صارمی که باعث خشم و برانگیختگی در میان همبندیانش شده است. زندانیان سیاسی در بندهای مختلف اقدام به انتشار بیانیه محکومیت این جنایت  و برگزاری مراسم گرامیداشت نمودند. این مسئله باعث وحشت بازجویان  وزارت اطلاعات و کارگزاران زندان شده است.

بازجویان وزارت اطلاعات برای مهار این خشم و برانگیختگی در میان زندانیان سیاسی اقدام به انجام اعمال جنون آمیزی مانند انتقال به سلول انفرادی ،احضار به بند سپاه ،تهدید به پرونده سازی، حضور فرجی در جمع زندانیان سیاسی و شروع به عربده کشی و تهدید به اقدامات سختگیرانه و محروم کردن زندانیان سیاسی از رفتن به هواخوری نموده اند.
تا به حال هیچ کدام از اقدامات سرکوبگرانه برای ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان سیاسی موثر نبوده است و زندانیان سیاسی با قاطعیت از حقوق خود دفاع می کنند.

ارسال دیدگاه