بیانیه بخشی از معلمان در اعتراض به اعدام معلم نازی آباد علی صارمی

 مطلع شدیم زندانى سیاسى آقاى على صارمى ۶۳ ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازى آباد تهران که درزمان شاه نیز زندانى بوده و ۲۳ سال ازعمرش را براى آزادى اندیشه و بیان در زندانها گذرانده بود امروز صبح سه شنبه هفتم دیماه توسط نظام حاکم برایران اعدام شده است .

فرهنگیان , معلمان و هموطنان آزاده
مطلع شدیم زندانى سیاسى آقاى على صارمى ۶۳ ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازى آباد تهران که درزمان شاه نیز زندانى بوده و ۲۳ سال ازعمرش را براى آزادى اندیشه و بیان در زندانها گذرانده بود امروز صبح سه شنبه هفتم دیماه توسط نظام حاکم برایران اعدام شده است .

هموطنان
حکومت ایران در شرایطى به چنین جنایتى دست زده که بدلیل اجراى یارانه ها و افزایش سرسام آور تمامى کالاها از نان گرفته تا نفت و..که پایه اى ترین نیازهاى کلیه اقشار جامعه است با نا رضایتى گسترده ى اجتماعى روبرو شده است .
نظام دیکتاتورى فکر میکند با اعدام فرزندان آگاه و مبارز مردم ایران میتواند از بروز نارضایتى ها و اعتراضات اجتماعى جلوگیرى کند . اما تجربه تاریخ نشان داده که چنین عملکرد هایى نه تنها مانع حرکت هاى اجتماعى نمیشود بلکه باعث گسترش فزاینده ى آنها خواهد شد
کمیته معلمان آزاد ایران ضمن حمایت از زندانیان سیاسى و محکوم کردن اعدام زندانى سیاسى , معلم آزاده میهن آقاى على صارمى از تمامى فرهنگیان , معلمان ومردم آزاده ایران وکلیه سازمانهاى حقوق بشرى درجهان میخواهد با محکوم کردن اعدام زندانى سیاسى آقاى على صارمى مانع اعدام سایر زندانیان سیاسى از جمله معلمان دربند در زندانها شوند .

کمیته معلمان آزاد ایران
۷ دیماه ۱۳۸۹

ارسال دیدگاه