مباحثه تلویزیونی اسفندیار منفردزاده، عضو شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز با دکتر مرتضی محیط، دربارهء آیندهء ایران

سه شنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ – برنامهء همصدائی با مدیریت فرامرز فروزنده میزبان اسنفدیار منفردزاده و دکتر محیط بود که دربارهء آینده ایران و راه حل های تغییر رژیم مباحثه می کردند. این بحث در دو روز بعد نیز ادامه یافته است.

قسمت اول

 

قسمت دوم

قسمت سوم

ارسال دیدگاه