گفتگوی امیر جواهری با علی پیچگاه !

گفتگوی امیر جواهری با علی پیچگاه یکی از پایه گذاران اعتصاب نفت و از موسسین شورای نفتگر در ایران، پیرامون عدم دریافت های حقوق های معوقه کارگران.

گوش کنید

ارسال دیدگاه