گفت و گوهاى درونى بین دو سازمان چریک هاى فدائى خلق ایران و مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۵۴

نوار گفت وگوهاى درونى که در پاییز سال ۱۳۵۴ (کمى پس از انتشار «بیانیهء اعلام مواضع…») بین سازمان مجاهدین خلق ایران (که در سال ۵۷ بخش منشعب یا بخش م. ل. نامیده شد) و سازمان چریکهاى فدائى خلق ایران.طبعاً در شرایط بسیار دشوار امنیتى در تهران صورت گرفته است، به طورى که حتى براى اجتناب از شناسایى یکدیگر، در دو سوى پرده مى نشسته اند. این گفت و گوها طى یک یا چند نشست، در خانه هاى تیمى انجام شده است. نوارها را سازمان مجاهدین ضبط مى کرده و پس از خاتمهء نشست ها، نسخه اى از نوارها را که جمعاً حدود ۱۰ یا ۱۲ کاست مى شده، در اختیار رفقاى فدائى قرار مى داده است.  ادامه »

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.