مادران جانباختگان در سلول های انفرادی

خانمها اکرم نقابى ( مادر زینالى) و ژیلا مهدویان (مادر ترمسى) در سلولهاى انفرادى ۲۰۹ اوین محبوس میباشند و هیچ اطلاعى از وضعیت پرونده و اتهامات آنان در دست نیست.

کانون حمایت ازخانواده هاى جان باختگان و بازداشتى ها :

بى خبرى از وضعیت مادران دستگیر شده
بر اساس گزارشات دریافتى, خانمها اکرم نقابى ( مادر زینالى) و ژیلا مهدویان (مادر ترمسى) در سلولهاى انفرادى ۲۰۹ اوین محبوس میباشند و هیچ اطلاعى از وضعیت پرونده و اتهامات آنان در دست نیست. تا کنون خانواده هاى این مادران اجازه ملاقات با انان را پیدا نکرده اند و وضعیت حقوقى هیچکدام تعیین تکلیف نیست.

هر دو مادر در تاریخ ۱۷ مهرماه به همراه دخترانشان دستگیر گردیده بودند که بعد از مدتى دختران آنان آزاد و هم اکنون مادران در وضعیت نامشخصى به سر میبرند. گفته میشود که به این مادران اتهامات کلیشه اى اقدام علیه امنیت ملى و ارتباط با گروههاى معاند زده شده. آنان فقط با خانواده هاى خودشان در هفته یکبار تماس تلفنى دارند و فقط از وضعیت سلامتى خودشان خانواده را مطلع میکنند, تا خانواده نگران نباشند. اما اجازه صحبت در رابطه با وضعیت و اتهامات مربوط به خودشان را ندارند. دست اندرکاران قضاییه نیز اجازه ملاقات به خانواده هاى این دو مادر زندانى را تا کنون نداده اند.

ارسال دیدگاه