اشغال عراق ادامه دارد٬ ما باید با آن مخالفت کنیم: مصاحبه با رهبر ضد جنگ Meredith Aby

پرزیدنت اوباما در نطق اخیر خود مدعى شد٬ “تعهد ما در عراق در حال تغییر است ـ از تلاشهاى نظامى به رهبرى سربازان ما به تلاشهاى غیر نظامى به رهبرى سیاستمداران.” اما ۵۰۰۰۰ هزار سرباز آمریکایى و دهها هزار مزدور، نشان از یک اشغال ساده و مشهود دارد.

این مصاحبه توسط سایت   Fight Back! Newsانجام شده است
مترجم: پیام پرتوى

meredith-aby-dnc-mn

Fight Back: بسیارى معتقدند که اشغال عراق در حال اتمام است. نظر شما چیست؟
Meredith Aby: پرزیدنت اوباما در نطق اخیر خود مدعى شد٬ “تعهد ما در عراق در حال تغییر است ـ از تلاشهاى نظامى به رهبرى سربازان ما به تلاشهاى غیر نظامى به رهبرى سیاستمداران.” اما ۵۰۰۰۰ هزار سرباز آمریکایى و دهها هزار مزدور، نشان از یک اشغال ساده و مشهود دارد. حزب دمکرات در مورد انتخابات میان دوره اى در ماه نوامبر نگران بوده و جنگ در عراق در میان بنیان گذاران این حزب مخالفان نیرومندى دارد. پرزیدنت در عراق تعداد سربازان آمریکایى را بعنوان دادن امتیازى کوچک به دمکراتهاى ضد جنگ کاهش میدهد.

به هر حال تغییر زیادى در سیاست آمریکا دیده نمیشود. سیاست خارجى فعلى اوباما همان سیاست یکسال پیش است. او به جنگ در افغانستان شدت بخشیده و به اندازه کافى نیروهاى نظامى در عراق باقى گذاشته است براى اینکه کشور را تحت سلطه امپریالیسم آمریکا نگاه دارد٬ اگر چه در حال حاضر این جنگ در مرکز توجه آمریکا نیست.    

Fight Back: چرا عراق تا این اندازه براى آمریکا مهم است؟
Meredith Aby: عراق به خاطر دلایل بسیارى براى آمریکا اهمیت دارد. دلیل شماره یک٬ منابع نفتى عظیم عراق است که براى برنامه اقتصادى آمریکا اهمیت بسیارى دارد. دلیل شماره دو٬ دادن اخطار به دیگر دولتهاى ناسیونالیست در مورد بهاییست که باید در مقابل ایستادگى خود در مقابل آمریکا بپردازند و در آخر اینکه اگر آمریکا بصورتى رسمى در جنگ عراق پیروز نشود٬ ضربه بزرگیست به او در منطقه و در سراسر جهان. آمریکا با همه امکانات خود این جنگ را آغاز کرد و نمیتواند آنرا بدون پیروزى ترک کند٬ چرا که در غیر اینصورت مقام خود را بعنوان ابر قدرت جهانى از دست خواهد داد. در واقع آمریکا با مقاومت جنگجویان عراقى در شرایطى راکد بدام افتاده است. آمریکا قادر نخواهد بود که از این جنگ بعنوان یک امپریالیست قدرتمند تر بیرون بیاید بدلیل اینکه راهى براى پیروزى آنها وجود ندارد.  

Fight Back : جنبش ضد جنگ باید چه سیاستى را در مورد اشغال عراق دنبال کند؟
Meredith Aby : این مهم است که جنبش ضد جنگ از خواسته خود مبنى بر خروج کامل و فورى از عراق عقب نشینى نکند. در اینزمان در حالیکه افغانستان بصورتى طبیعى در مرکز توجه جنبش ضد جنگ قرار گرفته است٬ ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که عراق از رادار خارج بشود. اگر ما اینکار را بکنیم٬ به این ادعاى کاخ سفید که اشغال پایان یافته است اعتبار بخشیده و این به مردم اینچنین تفهیم مینماید که اشغال میتوانند با آرزو کردن نابود بشود. ما به گسترش این جنبش و اینکه آنرا به خیابانها برده و پایان اشغال هر دو٬ افغانستان و عراق را مطالبه نماییم نیاز داریم.

براى خواندن مطلب به زبان اصلى به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://marxistleninist.wordpress.com/2010/08/27/occupation-of-iraq-to-continue-we-must-oppose-it-interview-with-anti-war-leader-meredith-aby/#more-6252

ارسال دیدگاه