“من صدای او هستم” – صدای یک زندانی سیاسی باشید!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، کارزاری هشت ماهه را فراخوان داده است. هدف این کمپین جلب حمایت جهانی از زندانیان سیاسی در ایران و از خانواده هایشان و نیز زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان است.  ادامه »

ارسال دیدگاه