رییس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمان: ۱۰۰ متقاضى براى یک شغل

رییس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى می‌گوید در حال حاضر به دلیل نامناسب بودن فضاى کسب و کار بیش از ۱۰۰ نفر درانتظار خالى شدن هر فرصت شغلى هستند.

ایلنا
فتح الله بیات درگردهمایى عصر روزگذشته کارگران قراردادى پیمانى کشورگفت: وعده‌هاى اشتغال زایى تحقق پیدا نکرده است و به همین دلیل امروز شاهد اعمال فشار برکارگران هستیم.
وى با بیان اینکه امروز در محیط‌هاى شغلى کارفرمایان به ویژه پیمانکاران نیروى انسانى بدون توجه به سابقه و مهارت نیروى کار، کارگران را تحت فشار می‌گذراند، گفت: نبود فرصت‌هاى شغلى باعث شده تا کارگران فشار و احجاف این کارفرمایان را تحمل کنند و براى همین است که می‌بینیم که برخى کارگران قراردادى یا پیمانى در مدت ۲۰ سال گذشته حاضر به دریافت دستمزد کم امضاى قراردادهاى سفید امضا محرومیت از مزایاى بیمه‌هاى اجتماعى شده‌اند.

به گفته این فعال کارگرى در حال حاضر بهسازى قراردادهاى موقت کار و ساماندهى مشاغل پیمانکارى مهمترین خواسته جامعه کارگرى است و از دولت انتظار مى رود تا طبق مصوبات خود هر چه زودتر به ادامه فعالیت واسطه گران نیروى انسانى خاتمه دهد.
بیات با بیان اینکه تاکنون تمام وعده‌هایى که به کارگران قراردادى و پیمانى در خصوص جذب و استخدام داده شده بود عملى نشده است، تصریح کرد: انتظار داشتیم که موضوع استخدام کارگران قراردادى با سابقه ۱۰ سال در مجلس راى بیاورد که متاسفانه محقق نشد.
این فعال کارى افزود: نبود امنیت شغلى باعث کاهش بهره ورى انگیزه در محیط‌هاى شغلى می‌شود.

ارسال دیدگاه