بیانیه زندانی سیاسی علی صارمی:اعدام مجازات وحشیانه ای است مانده ازقرون وسطا

زندانی سیاسی علی صارمی ۶۲ ساله که بیش از ۲۲ سال در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای با شرایطی قرون وسطایی و طاقت فرسا قرار دارد و خود از محکومین به اعدام می باشد.

بیانیه زندانی سیاسی علی صارمی به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام جهت انتشار در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” گذاشته شده است

متن بیانیه او به قرار زیر می باشد:

بنام خدا
روز ۱۰ اکتبر ۱۸ مهر روز مخالفت جهانی با اعدام ،این نشانۀ زدودن آثار دوران توحش انسان و احترام به انسانیت انسانها.بلاخره بعد از لغو برده داری و لغو امتیاز مرد بر زن اکنون نوبت لغو آدمکشی است.
اعدام مجازات وحشیانه ای است مانده از قرون وسطایی امروز که علوم انسانی تاثیر محیط و تربیت را در هنجارها و جامع پذیری عمده می داند با توجه به اینکه تمامی امکانات آموزشی و تربیتی در کشور ما در دست دولت است هر نوع خشونتی بر گرفته از رفتار نابخردانه دولت می باشد در ساختن جامعه .

هنگامی که ناشایستگان در راس امورند و حق کشی و دروغ پردازی از رفتار عادی دولتمردان است چه انتظاری از نهادهای آموزشی و تربیتی دارید.
به هر حال ما خواهان لغو اعدام ها و برانداختن نظام های خشونت پرور هستیم و از نظامی حمایت می کنیم که انسانیت انسانها و حقوق بشر را به رسمیت بشناسد و رفتار نماید

علی صارمی
مهرماه ۱۳۸۹

—————————-
http://hrdai.net
info@hrdai.net

ارسال دیدگاه