اخراج ۴۰ کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان با بیش از ۲۲ سال سابقه

۴۰ نفر از کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان علیرغم اینکه ۱۵ ماه حقوق معوقه خود را هنوز دریافت نکرده بودند , در هفته گذشته اخراج شدند.

ایران کارگر:
 یکی از کارگران لوله سازی خوزستان در این رابطه به ایران کارگر گفت:” هرکارگر قراردادی ۱۸ ماه و هرکارگر رسمی ۱۵ ماه حقوق طلب داریم, اما مقامات و صاحب شرکت که دستشان در دست هم میباشد به شکل های مختلف ما را سر میدوانند و تا جایی که تیغشان ببرد علیه کارگران کار میکنند . کما اینکه هفته گذشته۴۰ کارگر که همگی دارای سا بقه بیش از ۲۲ سال کار در این شرکت بوده اند را از کار اخراج کرده اند, این در حالی صورت میگیرد که هرکدام از این کا رگران ۱۵ ماه تا ۱۶ ماه حقوق هم طلبکار هستند و قاعدتا باید ریل باز نشستگی را نیز طی میکردند” .

ارسال دیدگاه