فیلم – گفتگو با حسین طبرزدی، فرزند مهندس حشمت الله طبرزدی

گفتگو رادیو آمریکا  با حسین طبرزدی، فرزند مهندس حشمت الله طبرزدی، در مورد حکم دادگاه و وضعیت او در زندان رجایی شهر.  ادامه »

ارسال دیدگاه