تشکیل دولت در سوئد، بدون داشتن اکثریت

نتیجه ی شمارش آرا در ۵۶۶۸ حوزه رای گیری درسراسر کشور نشان داد که بلوک بورژوایی یعنی احزاب مودرات، لیبرال مردم، مرکز و دموکرات مسیحی، ۴۹ و سه دهم درصد آرا و جمعا  ۱۷۲ کرسی ازمجموع ۳۴۹ کرسی پارلمان را به دست آورده اند. ائتلاف بورژوایی درصورت کسب ۱۷۵ کرسی، یعنی تنها ۳ کرسی بیشتر،  به اکثریت پارلمانی دست می یافت و یک دولت اکثریت را تشکیل می داد، اما اینک یک دولت اقلیت تشکیل خواهدداد و درنتیجه برای تصویب لوایح و پیشنهادها درپارلمان مجبوربه جلب همکاری یکی از احزاب دیگرخواهدبود.

مجموع آرای بلوک سبز و سرخ، یعنی احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست و چپ ۴۳ و هفت دهم درصد آراست و تعداد کرسی های آنها نیز  ۱۵۷ کرسی ست. حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد نیز که برای  نخستین بار پا به پارلمان می گذارد، ۲۰ کرسی را به دست آورده است.

اما آرایی که هریک از احزاب به دست آورده اند:
سوسیال دموکرات ۳۰ و ۸ دهم درصد
مودرات ۳۰ درصد
محیط زیست ۷ و ۲ دهم درصد
لیبرال مردم ۷ و ۱ دهم درصد
مرکز ۶ و ۶ دهم درصد
دموکرات های سوئد ۵ و ۷ دهم درصد
چپ و دموکرات مسیحی هردو  ۵  و ۶ دهم درصد
احزاب دیگر نیز درمجموع  ۱ و ۴ دهم درصد آرا را به دست آورده اند.

در مقایسه با انتخابات گذشته درسال  ۲۰۰۶ ، حزب سوسیال دموکرات چهارو چهاردهم درصد آرای خودرا ازدست داده و حزب مودرات، سه و ۹ دهم درصد برآرای خود افزوده است.

اضافه کنیم که ۸۲ و یک دهم درصد واجدین شرایط رای دهی درانتخابات شرکت کرده اند. تعداد واجدین شرایط رای دهی ۷ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۵۱ نفر اعلام شده بود. درمقایسه با دوره ی گذشته، شمار شرکت کنندگان، دو درصد افزایش داشته است.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se
————————-
منبع: رادیو پژواک، سوئد

ارسال دیدگاه