محمد قراگوزلو: بی کاری، فقر و روسپی گری

خرداد ۱۳۵۵ بود به گمانم. یک سال زودتر از بقیه ی بچه ها دیپلم گرفته بودم. در فقدان ۱۴ ساله ی پدر و غیاب سال های طولانی مادر، خیلی زود قاتی سیاست شده بودم. از کُنج کوچه های باریک و خیابان های تاریک جنوب تهران، پرت شده بودم وسط میدان جامعه.  ادامه »

ارسال دیدگاه