پـویـان انصـاری: جـدل های اپـوزیسیـونـی …!

بنابراین بنده خواهش می کنم اگر به جـلادی مانند “خمینـی و یا خامنه ای” می گوئید آقــا…، لطفأ برای بنـده از کلمه آقـا استفاده نکنید و واقعـأ نمی دانم چرا شما همیشه آنطرفی غش می کنید!

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

درود بر تو رفیق رُقیـه
درود ِ نیم  ِ آریایی بر تو باد رفیق جـک

رفیق جـک: گویا دیگر عصـر مبـارزه آن چنانی به پایان رسیده است! از این هم که بگذریم دوره حرف زدن این چنانی هم به سر آمده است!
رفیق رُقیـه: دوره چی به سر آمده، من نمی فهـم؟
رفیق جـک: ولی آنهایی که باید به فهمند، فهمیدند! حالا چرا تو خودت را به کوچه علی چپ می زنی!؟
رفیق رُقیـه: شما داری با من حرف می زنی، بعد میگـی آنهایی که باید به فهمند! …. بعدش هم چـرا فکر نمی کُنی که خودم را به کوچه علی راست نمی زنم؟
رفیق جـک: به دین و مارکس قسم، این نظام با دسته گُل و یا با جـادو جَنبَـل ازروی گنجی که نشسته، تکان نمی خورد!
رفیق رُقیـه: مگـر قرار است تکان به خورد؟ منارجُنبـان ِ اصفهان هم خودش تکان نمی خورد!

رفیق جـک: رژیـم قُـرون وسطایـی جمهـوری اسلامـی بـه خاطـر حفظ بقایش، اگر شده تمـام جوانان آن مـرز و بـوم را توسط اژده های هـزارسر اش که در مواقـع حساس که فقط بـوی خطر را، نه خود ِ خطـر را، احساس کند از دهـانـش اوبـاش و اراذل لبـاس شخصـی، بسیجـی بـی همـه چیـز، پاسـدار ِ قـداره بنـد، خواهران صیغـه ای بیت ِ رهبـری، ارتش اخته شده خاک تو سری، حزب اله چماقدار و… بیرون می اندازد که درهـر کوی برزنی مردم را گیـر آورند و آنهـا را در آتش به سوزانند، همانطور که در این ۳۲ سال، تقریبـأ همه چیـز ِ مـردم را به آتش کشیدند و از بین بـُردنـد.
رفیق رُقیـه: بله درسته، بقول معروف می گویند طرف برای یک مثقال طلا، دست به هر کاری می زنـد! حالا تصورش را بکنید یک مُشت گدای با عبا و بی عبا، گنجـی به نام ِ ایران را بدون اینکه برای تصاحب آن کاری بکنند،دو دستی تقدیم شان شد!به بخشید آن گنج بسی گرانبها، خودش افتاد تو جیب گُشادشان، البتـه می دانم، نیت ِ تان و ته دلتان این نبود، قاه قاه خنده …

رفیق جـک: حالا چه وقت ِ شوخی است؟
رفیق رُقیـه: کـی گفته من شوخی می کنم؟
رفیق جـک: بحث بر سر این است که در این دوره زمونه، همه چیز و همه کس با هم قاتی پاتی شـده است.
رفیق رُقیـه: بله ۲۸مرداد که مُصدق می خواست کوتا کند ببخشید شاه می خواست کوتا کند …
رفیق جـک: چـی داری میگـی؟ من دارم در باره اینکـه تو این شرایـط کنـونـی نمی شود حتـی بُلند هـم صحبت کرد چـرا که مـی گوینـد:
آقـا درست نیست کـه خشونـت به خـرج بدهـی!
مـی گویـم آخـه خامنـه ای جــلاد …
حملـه مـی کننـد و می گویند:
چـرا از کلمه جـلاد استفـاده می کنُــی! مـا برای نشـان دادن فـرهنـگ و تمـدن خودمون بایـد از لفـظ آقـا استفاده کنیـم!

رفیق رُقیـه: بلـه همانطور که انقلاب ۵۷، نه قیام ِ … نه شورش ِ …
رفیق جـک: دوست عـزیـز، ترا چه می شود؟ حالا هـر کـوفتـی که بود .
رفیق رُقیـه: درست می فرمائیـد چـرا که اعـدام و سنگسار چیـز خیلـی بـدی است، بنابراین ما از دولت جمهوری اسلامی خواهش و التماس دعـا داریم که از این کارهای بـد بـد نکنند، چرا که این مُدل، قدیمی شده است و بدرد قرن کنونی نمی خورد.
رفیق جـک: معلـوم است چی داری میگـی؟ من میگم این به فـرهنـگ و ادب ۲۵۰۰ سال ِ ماچه مربوطه اگـر به جای کلمه شما برای احمدی بی اصـل و نسب نـژاد از کلمه تـو استفاده کـردم، به گوینـد:
فرهنگ ایرانی چنین نیست.
بنابراین بنده خواهش می کنم اگر به جـلادی مانند “خمینـی و یا خامنه ای” می گوئید آقــا…، لطفأ برای بنـده از کلمه آقـا استفاده نکنید و واقعـأ نمی دانم چرا شما همیشه آنطرفی غش می کنید!

رفیق رُقیـه: درست است تاجنبش کارگری به خودش نیاید و حزب اش را نزند(اشتباه لُپی نشود منظور این نیست که حزبش را کُتک بزند) همین وضعیت است که می بینیـد، از این رو راحت و آسوده به خوابید و بعضی وقت ها هم بد نیست نشان دهیدکه بیدارید و در وصف این طبقه نگون بخت چیزی بنویسید چرا که بالاخره یکروز آنهـم حتمـأ بـه همت شما، کار را یکسره می کند ( انشاالله)

رفیق جـک: دوست ِ من،چرا از این شاخه به اون شاخه می پری، من که گیج شدم، باور کُن خوانندگان هم همینطور!
رفیق رُقیـه: خوانندگان بهتر است به کارخودشون برسند و فقط به خوانند!
رفیق جـک: منظورم کسانی نیستند که آواز می خوانند!
رفیق رُقیـه: پس سئوال اساسی اینجاست که آیا در تظاهـرات گذشتـه که می خواهیـم برگـذار کنیـم، پـرچـم آورده می شود یا نه!؟
رفیق جـک: این چه سئوالی است که می کُنی؟ اصلأ بحث پرچم نیست!
رفیق رُقیـه: باید به اندازه تعداد موهای سر ات، مردم در آن تظاهرات شرکت کنند !
رفیق جـک: کدوم تظاهرات، بعدش هم اینکه من مو ندارم
رفیق رُقیـه: منظورم همین است
رفیق جـک: خـودت را به اون راه نـزن، اولأ، شیـر یعنـی King حیوانـات، دومأ چـرا پلنگ نـه، پس منظوری تو این کار ِ! بازهـم ثانیـأ، چـرا با خورشیـد، مگـر مـاه چـه عیبـی داشت؟ عُشـاق کـه بیشتـر بـا مـاه حـال می کنندتا با خورشید!حال بگذریم، اگرهمراه شمشیر، سپـر دفاعی هم بود، این جنایتکاران تاریخ بشریت به سادگی نمی توانستن ایران راصاحب شوند! اولش هم اینکه،بعضی هاروی این پرچم حساس هستند خدا نکرده فکر نکنی منظورم رژیم خمینی است، بعضی از رفقا می گویند که در زمـان شـاه دیکتاتور، زیـر همین پرچم، کُلی آدم کُشته شده است.

رفیق رُقیـه: یعنی اگر نشان ِ این پرچم سه رنگ، گُل سُرخ یا شمـع و پـروانـه و یا بُلبُـل بود، بقول شما شاه دیکتاتـور نمی شد؟ پس لعنت خدا بر این شیر و خورشید فلان فلان شده که باعـث شد شاهنشاه آریامهر، دیکتاتور شود! هرچند بالاخره من نفهمیدم شاه دیکتاتور بود یا پرچـم!؟

رفیق جـک: زیاد تـُند نـرو، من گفتم این پرچم تداعی آنروزگار است.
رفیق رُقیـه: راستی، زبانم لال، گویا شایعه ای است که زیر پرچم سُرخ ِ داس و چکش، یک نفر کُشته شده است؟
رفیق جـک: بله درسته، ولی بدان که اون یک نفر هم داشت می دوید که دیوار خورد به سرش!
رفیق رُقیـه: خوب، اگر حرف شما را هم قبول کنیم، آیا فرزندان و یا اقوام آن یکنفر حق دارند به گویند که ازآن پرچم سُرخ ِ داس و چکش نفرت دارند چراکه پسرشان در زیر آن پـرچـم، دیواربه سرش خورده است؟
رفیق جـک: اولأ ازکجا می دانی آن یک نفـر فرزند یا خویش و قومی داشته است!؟ اصلأ میدونی چیـه؟ بحـث علمـی ما خیلـی دارد اغنـایـی میشه از اینرو برای جلوگیری آن یک سئوال ازت می کنـم، زنـانـه و جانانـه جواب بـده!؟
رفیق رُقیـه: به فـرمـا!
رفیق جـک: خوب، هرکس باید تو یک چیزی اول باشد، بگذریم از حکومت ِ قداره بندان جمهوری اسلامی که تو خیلی چیزها رکوردار جهانی هست، مثلأ از اعدام گرفته تابیمار روانی مانند مصباح یزدی،از تجاوز به زندانیان پسر و دخترگرفته تا قطع دست و پا، از سنگسار گرفتـه تا حجاب اجباری،از مُبلغین علوم حیوانی مانند خمینی جلاد گرفته تا خائنین دستمال بدست دکتر و مهندس وکیل و غیره، حالا خدا وکیلـی خودت بگو،آیادرسته که همه کشورهای جهان پـرچم داشته باشند ماهم داشته باشیم!؟ آنوقت چطورمی توانیم ادعا کنیم که بگوئیم ما، اولین کشوری در دنیا هستیم که پرچم نداریم!؟

رفیق رُقیـه: واقعأ که من تحت تأثیر حرف هایت قرار گرفتم،حالامی فهم چرا وقتی قرار است تظاهراتـی شود عده ای اسم ِ پرچم شیر و خورشید را به میان می کشند که تعدادشرکت کنندگان کم شود و گرنه شاهد تعداد عظیم میلیونی هموطنان شرکت کننده خواهیم بود و رژیم یک شبه کارش تموم ِ می شد!
رفیق جـک: چرا طعنه می زنی، بحث من جدی ِ
رفیق رُقیـه: من نمی دونم با کدام ساز تو برقصـم؟
رفیق جـک: آخـه فقط مسئله پرچم نیست!
رفیق رُقیـه: تو خودت میگـی این شیـر و خورشیـد باعـث پراکندگی میشه، منهم میگم هر پرچمـی که فکر می کنی باعث می شود از این چند میلیون ایرانی خارج از کشور، صـدهاهـزار نفـر را علیـه سفـر رئیس چماقداران و قاتـل خون جوانان میهنمان، این احمدی نژاد بی اصل و نسب ، جمـع کُند،  بفرمائیـد، این گـو و این میـدان …
رفیق جـک: فقط مسئله این نیست!؟
رفیق رُقیـه: ای بابا، حالا دیگه چی میگی!؟
رفیق جـک: باید همه این صدها هزار نفر حرف من را هم به زننـد!
رفیق رُقیـه: مگرقرار است آنجا نوع حکومت و یا شاهی، نخست وزیری ویا رئیس جمهوری تعین شود!؟
رفیق جـک: آخه همه به جز مـن، اشتباه فکر می کنند، برای آزادی ایران، تنها راه و روش مـن است که می تواند به این امر تحقق بخشد.

رفیق رُقیـه: پس بگو، چرا ۳۲ سال است که این رژیم بر اریکه قدرت نشسته است!!!
رفیق جـک: خوشحالم که بالاخره به نتیجه رسیدیم، ببخشید تو به نتیجه من رسیدی.
رفیق رُقیـه: راستی، تا یادم نرفته، می توانی به گویی تـو یـک نفـر، چندتا رأی داری؟
رفیق جـک: من دوتا رأی دارم، در حقیقت اکثر روشنفکران و…دوتا رأی دارند ولی روشون نمیشه بگویند!
رفیق رُقیـه: والا من در فـردای ایـران آزاد، یک رأی بیشتر ندارم که در صندوق مـی ریـزم ولـی این ۲ رأی تـو یعنی چه!؟
رفیق جـک: اولأ تو بیخود می کنی که رأی ات راهمینطوری درصندوق بریزی، دومأ،این رأی دوم من برای این است که به تو که هیچی نمی فهمی بگویم، رأی ات را به چی و کی بدی.
رفیق رُقیـه: حالا فهمیدم دُموکراسی یعنی چی!!!
رفیق جـک: خوشحالم بالاخره یک نفر به من پیوست!
رفیق رُقیـه: واقعـأ کـه ….

پنجشنبه ۱۶شهریورماه ۱۳۸۹- استکهلم

ارسال دیدگاه