شهناز غلامی از هم سلولی خود سکینه محمدی آشتیانی می گوید

درحالیکه خبرحکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی ازچند روز تمام رسانه های فرانسه را فرا گرفته  و دیروز هم درمراسم ۴۰ امین سالگرد جنبش فمینیستی درفرانسه ازاو حمایت به عمل آمد،  شهناز غلامی، روزنامه نگار ایرانی پناهنده به فرانسه، رسانه ها را در جریان چند وچون صدور این حکم و مشاهدات خود به عنوان هم سلولی سکینه محمدی آشتیانی گذاشت.

رادیو فرانسه :
شهنازغلامی درآغاز به مجازاتهای زندان خود و اینکه یکبار به مدت پنج سال درزندان تبریز و باردوم درپی راهپیمائی اعتراضی به مدت یک ماه وبه منظور تنبیه، در بند ویژه قاتلان زندان تبریز زندانی بوده که در آنجا با سکینه آشتیانی آشنا شده وسپس یکسال بعد بازهم ۶۹ روز را در همین زندان با سکینه محمدی گذرانده، اشاره دارد که در آن جا با زنان قاتل وسرنوشتی که انتظارشان را می کشد آشنا شده است.

شهناز غلامی می گوید، سکینه محمدی آشتیانی به دلیل نداشتن سواد، ترک زبانی و نفهمیدن حکم، پس از بازگشت به زندان و قرائت حکمش توسط مسئول بند، دریافت که به سنگسار محکوم شده. حال او با شنیدن این حکم بد شد و زندانیانی که آنها نیز همگی به اعدام محکوم بودند تلاش به آرام ساختن وی داشتند. این وضع همچنان به دلیل نبود کمک های پزشکی و درمانی تا زمان خروج شهناز غلامی برای یک مرخصی کوتاه، ادامه داشت .

شهناز غلامی اعترافات گرفته شده در زندان را به دلیل این که تحت شکنجه گرفته می شود، ساختگی می داند و این را در مورد سکینه محمدی آشتیانی نیز صادق می داند.

ارسال دیدگاه