درخواست کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری برای کمک به آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و سایر فعالین کارگری زندانی

تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار، ماه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند، یک مطالبه انسانی دارند “آزادی” ……..

بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری که در ۲۲ خرداد دستگیر شده است ،تا کنون ملاقات نداشته وپاسخی از مسولین به خانواده اشداده نمی شود. همچنین رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگیری خانواده اش خبری از وی ندارند و علاوه بر آن همسرش نیز به دادگاه احضار می شود .

کارگران عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوند و دیگر اعضاءنیز تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرند .

اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه نیز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند . مهدی فراخی شاندیز عضو کمیته پیگیری پس از دو ماه با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد می شود .

تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار، ماه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند، یک مطالبه انسانی دارند “آزادی” …….. آزادی برای اعتصاب، آزادی برای حقوق های معوقه، برای حق زندگی، برای خواندن و نوشتن، برای آموزش و بهداشت کودکان “کار” کف خیابان.

خلاصه تامین رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست . برای بدست آوردن آن متحد شویم و آزادی زندانی سیاسی را همه جا فریاد بکشیم .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

ارسال دیدگاه