نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور: “درهای زندانها را بر سر این رژیم قرون وسطائی بشکنیم!”

رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی کماکان به دستگیری و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالین جنبش¬های اجتماعی مشغول است. از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران انسان معترض و مبارز از اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطائی اسیر بوده و هستند. (دنباله…)

فراخوان به گفتگو پیرامون چرایی و چگونگی سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور

آنانی که نمی خواهند به زیستن در فاجعه خو کنند همواره جویای راه هایی هستند که امیدها و تلاش های خود برای  بازسازی جامعه را در بسترهای جمعی سامان دهند. این راه ها اگر چه اغلب به دشواری یافت می شوند و گاه نیز به بیراهه و ناکامی می انجامند، اما بی گمان با سکون نسبتی ندارند. (دنباله…)

اطلاعیهء شبکهء سکولارهای سبز ایران برای دموکراسی و آزادی در مورد گفتگو و همکاری با گروه های دیگر

اعضاء شورای هماهنگی شبکهء نوپدید سکولارهای سبز مرتباً مورد مراجعهء گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها سیاسی قرار گرفته و از ایشان خواسته می شود تا گردانندگان این سازمان را به همسخنی و همکاری و ائتلاف با آنان ترغیب کنند، بدینوسیله شورای هماهنگی این شبکه سیاست های خود را در این مورد به اطلاع عموم می رساند (دنباله…)