پـویان انصـاری: هـواداران میش و گـُرگ!

وقتی می گوئیم مخالفین سرسخت وآزادیخواهان واقعی درمقابل نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی در بـرون مـرز بقول معروف آچمـز شده اند دلخور نشوید چرا که عُمر طولانی تبعید، اثـرات خود را آهسته، آهسته در اشکال مختلف در حرکات ما آزادیخواهان نشان داده است.

Pouyan49@yahoo.se
زمانی نه چندان دور، خائنین و کاسه لیسان خون جوانان میهن درخارج ازکشور، بنا به شرایطی که حاکی از قـدرت اپوزیسیـون در اشکال گوناگونـش بـود حتـی جـرئـت نداشتنــد در انـظار عمومی ظاهـر شوند چه به اینکه اکنون، با کمال بیشرمی بنام”دمکراسی” آبشخور جلادی مثل احمدی بی اصل و نسب با معـاون بیمار روانی اش رحیم مشایی، شونـد .

اخیـرأ در جریـان همایش “بـزرگ ایـرانیـان مُقیـم خارج از کشور” در ایـران، تعـدادی بـه اصطلاح “نخبـگـان” مابین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر شرکت کردنـد.
ایـن شرکت کننـدگان در واقـعـیت امـر، کاسه لیسان ِ جنایتـکارانی هستنـد کـه یکشبـه هـزاران فـرد را به جُـرم دیگـر اندیشی بـه کُشتـارگاه فرستـادنـد، حتـی مسلمانانـی را کـه ماننـد آنهـا فکـر نمی کـردند بـه چوخـه تیـربـاران یا جوبـه های اعـدام سپـردنـد. نام بسیاری ازاین افـراد آزادیخـواه را می دانیـم امـا عُمـق فاجعـه بالاتـر از اینهاست چرا که به یقیـن انسانهـای گمنامـی بوده و هستند که به خـاطر آزادی و نجـات ایـران یا به چنـگال مـرگ فرستـاده شدند و یا در سیـاهچالهـای این رژیـم در وحشیانـه تـرین شرایـط بسر می بردنـد.

حـال پـرسیـدنـی است چگونه بعضی از این تحصیل کرده ها و یا ” نخبـگان” در خارج کشور پـا بر روی قتـل نـدا، سهـراب، تـرانـه، روح المینی و … مـی گذارنـد و با دلائـل مُشمئـز کننـده، سفـر خود را به سرزمیـن اشغـال شده ایران توسط دعوت کنندگان آن، توجیـه مـی کنند؟ از جمله اینکه می گویند”این یک مسئلـه شخصی است و یا اینکـه برای کنجکاوی به آن مهمـانـی( که بوی خـون جـوانـان هنوز بر سنگفـرش های خیـابـان بـه مشام می رسد ) رفته انـد! گـویـا آن مهمانی مانندحمـام عمومـی بوده است که سرشان را بیاندازنـد پائیـن و وارد آن شوند.

جالب است بدانیم یکی ازاین شرکنندگان ازجمله رضا خلیلی دیلمی نماینده حزب مُدِرات درپارلمان سوئد است که برای کسب اجازه اقـامـت در سوئـد، دلائـل سیـاسـی ارائـه داده بـود! از جمله اینکه ایران کشور امنی نیست و جان او در خطر است! آیا اداره مهـاجـرت سوئـد ماننـد آن “همـایـش” حمـام عمومـی بوده است و یا سوئـدی ها عـاشـق چشم و ابروی ایشان بوده اند که به او اجازه اقامت داده اند!؟

آیا اداره مهاجرت سوئد حق ندارداجازه اقامت افرادی مانند ایشان را باطل کندچراکه اکنون درآن سرزمین، اربابان ایشان یا بهتر بگویم جنایتکارانی مانند احمـدی بی اصـل و نسب نـژاد حکومت می کنند و زندگـی برای افرادی مثل ایشان در آنجا هیچ خطر جانی ندارد.

این واقعیت دارد که در خارج از کشور جنگی در جریان است ( نترسیـد منظور تفنـگ و … در این سرزمیـن کـُفـر نیست!) جنگـی میـان ما انسان های مبـارز، مسئـول و مُتعهـد به آرمان های حقـوق بشر، با شمـا حامیان اوباش و اراذل حکومت ننگینـی که تاریخ بشریت کمتـر به خود دیده است.

ای نشستگان بر سفره خونین جوانان میهن که در این “همایش” وظیفه ای جز خوش رقصی و چاپلوسی برای قاتلین خـون هـزاران جوان ایـرانـی معتـرض به این حکومت جنایتکار بر دوش نداشتید، بدانیـدکه دوره این حکومت جهل و جنون ۳۱ سال ِ جمهوری اسلامی به سر خواهد آمد و مـردم ستمدیـده ما،نام شما، کـه لکـه نگینـی هستید بر تاریخ ایران زمین، فـرامـوش نخواهند کـرد، ایـن را بـاور کنـیــد .

آزادیخواهان!
فـردی بنام رضا خلیلی دیلمی که نماینده یکی از احزاب سوئد (Moderate) است دراین “همایش” نـظام ضد انسانی به رهبری موجود ناقصه الخلقه ای بنام احمدی نـژاد و باندمافیـایی اش شرکت داشته است. مسلمأ افرادی از این قبیل مثل رضا خلیلی دیلمی ازسایـرکشورها دراین سفره خونین (همایش) شرکت داشته اند.

پرسیدنـی است آیا می توان در مقابل این اعمـال سکوت کـرد؟

تـوجه کنید این افراد پدر و مادرانی نیستند که به ایران می روندحتی جزو آن “دسته ازآدم های بی خیال” هم نیستند که برای خوش گذرانی به ایران تشریف فـرما می شوند! اینها این”علی بی غم ها” نیستنـد، اینها جـزو کسانـی هستند که در عرصه مبارزه اجتماعی،فرهنگی وسیاسی فعال هستند از اینرو رفتن و آمد آنها معنـای خاص خود را دارد.

باید علیه این گروه،  مبارزه و آنها را رسوا کنیم. ما با تمام و سعی و تلاش باید نشان دهیم که این اـفراد نمی توانند هوادر هم میش باشند و هم گـُرگ. نباید بگذاریم آنها سفیر دوستی بین مردم و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شوند.

چرا این افراد قایم موشک بازی می کنند؟ چرا برای سفر خود، به جهنمی که ملایان با عبا و بی عبا برای مردم ستمدیده ما بوجود آورده اند از پس ِ توجیه های مسخره بر می آینـد!؟
رفتـن آنهـا دست کـم خیـانـت به آرمانهای گذشتـه خـودشان است. آنها می توانند به آرمانهـای خودشان خیانت کنند، و برای آرامش وجدانشان، اینقدر صُغـرا و کُبـرا هم نه بافند.

اما این وظیفه ماست که با تمام نیرو  علیه این شیـادان سیاسی مبارزه کنیم و آنها را در بین مردم افشاء کنیم.
بنابراین جا دارد ضمن افشای چنین افـرادی، اتحادی همگانی برای افشای آنهـا در مقابـل مبـارزات مـردم دردمندمان، فـراهـم کنیـم! چـرا که این یکی از وظایف ما در خارج از کشور است.

هموطنان عزیز! بـزودی انتخابـات برای دوره جدید دولت درسوئد(امسال ۱۹ سپتامبر)شروع خواهد شد، از اینرو از تمام انسان های مبارز و مسئول درقبال مبارزات دلیرانه میهنمـان، با هر عقیده، مرام و مسلکی که هستیم با حمایـت از این حرکت مردمی اعتـراض گسترده خود رابه گوش حزب مُـدِرات سوئد برسانیم. قـدرت خـود را بـاور کنیـم.

با امضای متن زیـر در سایت حـرکت، اعتراض و انزجار خود را از شرکت رضا خلیلی دیلمی نماینـده حـزب مُـدِرات سوئد در نشست رژیـم جهل و جنون جمهوری اسلامی نشان دهیم و خواستار اخراج وی از حـزب شویـم.

http://www.harkat.net
                     
۱۹ آگوست ۲۰۱۰ – استکهلم

ارسال دیدگاه