اطلاعیه شماره ۴۵ کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار

طبق گزارشی که توسط کمیته بین المللی علیه سنگسار منتشر شده است، علاوه بر سکینه محمدی آشتیانی حداقل ٢١ نفر دیگر در زندان های جمهوری اسلامی با کابوس سنگسار زندگی میکنند و هر لحظه ممکن است حکم سنگسار درمورد آنها اجرا شود. احکام همه اینها فورا باید لغو شود و نفس این مجازات شرم آور در حق بشر همه جا و برای همیشه برچیده شود.

مجازات سنگسار باید ملغی شود
و حکم کلیه محکومین به سنگسار فورا لغو شود

طبق گزارشی که توسط کمیته بین المللی علیه سنگسار منتشر شده است، علاوه بر سکینه محمدی آشتیانی حداقل ٢١ نفر دیگر در زندان های جمهوری اسلامی با کابوس سنگسار زندگی میکنند و هر لحظه ممکن است حکم سنگسار درمورد آنها اجرا شود. احکام همه اینها فورا باید لغو شود و نفس این مجازات شرم آور در حق بشر همه جا و برای همیشه برچیده شود. حکومت سنگسار اسلامی در طول حاکمیت خود حداقل صد نفر را سنگسار کرده است و این آماری است که در رسانه های رژیم اعلام شده است. قطعا آمار واقعی از این تعداد بسیار بیشتر است.

لیست محکومین به سنگسار که در زندان های جمهوری اسلامی به سر میبرند و اسامی شان در رسانه های حکومت اعلام شده، به شرح زیر است:
۱ـ سکینه محمدی آشتیانی
۲ـ زینب حیدری ۳۸ ساله
۳ـ چنگیز رحیمی
۴ـ ربابه
۵ـ خیریه والانیا
۶ـ شهناز ۳۵ ساله کرج
٧- فردوس ب
۸ـ کبری بابایی
۹ـ ایران اسکندری
۱۰ـ معصومه صادقیان
۱۱ـ هاجر
۱۲ـ نقی احمدی مازندران
۱۳ـ محمد علی نوید خمامی
۱۴ـ سریمه سجادی (عبادی) ۳۰ ساله ارومیه
۱۵ـ بوعلی جانفشانی ارومیه
۱۶ـ آذر باقری که در کودکی یعنی ۱۵سالگی در دادگاه محکوم به سنگسار شده و چهار سال است در زندان به سر میبرد
۱۷ـ مریم قربان زاده ۲۵ ساله، که اخیرا بچه اش را سقط کرده و خطر سنگسار تهدیدش میکند
۱۸ـ خانم هاشمی نسب مشهد
۱۹ـ زنی به نام مخفف م. خ. زندان مشهد
۲۰- اشرف کلهری، چهل ساله و مادر چهار فرزند
٢١- فاطمه در تهران
٢٢- صبا عبدالی ۳۰ ساله

همینطور که می بینید یکی از محکومین یعنی آذر باقری موقع دستگیری ١۵ سال داشته و چهار سال است با کابوس سنگسار در زندان به سر میبرد و مریم قربان زاده را مجبور کردند جنین شش ماهه اش را سقط کند. چنین جنایاتی تنها از حکومتی مثل جمهوری اسلامی برمیاید.

حکومتی که سنگسار میکند، زنان حامله و کودکان را زندانی و محکوم به سنگسار و اعدام میکند، شلاق میزند و شکنجه میکند، نباید هیچ جا و توسط هیچ مرجعی به رسمیت شناخته شود. جای مقامات چنین حکومتی در مجالس بین المللی نیست. اینها باید به جرم ٣١ سال جنایت، شکنجه، اعدام، سنگسار و شلاق، به جرم ٣١ سال دشمنی با انسان، محاکمه و به دست عدالت سپرده شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
١۶ اوت ٢٠١٠

Email: minaahadi@aol.com
Tel: 0049 (0) 1775692413

http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com

ارسال دیدگاه