مصادره خانه به وثیفه گذاشته شده به دلیل عدم رجوع عابد توانچه به مراجع قضایی

داستان عمومی و انقلاب مرکز استان:  با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۱۰ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند الف ماده ۳ ماده اصلاحی این قانون و مستندا به ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را صادر و ابلاغ می نمایم … ادامه »

ارسال دیدگاه