مدیران کارخانه داروسازی حکیم اینگونه کارگران را استثمار میکنند

کارخانه داروسازی حکیم حدود ۳۰۰ کارگر قراردادی دارد که مطلقا امنیت شغلی ندارند. به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــر هفته قبل بدون هیچگونه دلیلی ۳ نقر ازاین کارگران را اخراج کردند.

 دراین رابطه مدیران وابسته به باندهای دولت احمدی نژاد که از آقازاده ها هستند برای اینکه دهان کارگران را در مقابل حداقل حقوق و مزایا ببندند و کارگران را بترسانند هربار به تعدادی ازکارگران تهمت هایی مثل معتاد بودن میزنند و تعدادی از کارگران را اخراج میکنند .

بعد از اینکه کارگران حتی از پزشک برگه عدم اعتیاد می آورند حدود ۱۵ تا ۲۰ روز این کارگران را بیرون کارخانه نگه میدارند که بقیه را بترسانند و بعد دوباره این کارگران را به سر کار برمیگردانند.

ارسال دیدگاه