گزارشی از چنگ انداختن شرکتهای تعاونی سپاه بر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

سندیکای گارکری شرکت واحداتوبوسرانی همواره ازتشکلهای کارگری فعال بوده و هست. به گزارش ایران کارگر دولت ضد کارگری، برای کنترل وجلوگیری ازفعالیتهای این تشکل کارگری، اقدام به جایگزین کردن مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به شرکتهای تحت امر سپاه پاسداران کرده است. زیرا که فعالیتهای این سندیکای بزرگ، در راستای حفاظت از حداقل حقوق حقه کارگران است. همه شاهد هستیم که چگونه هر روز و هر ساعت، دسترنج کارگران مختلف میهن‌مان، توسط ارگانهای مختلف حکومتی به خصوص از طرف سپاه پاسداران به یغما می رود. به این ترتیب حکومت ضد کارگری، تصمیم گرفته تا هر مانعی را از سرراه چپاول خودش بردارد.

دراین رابطه اقدامات زیرتوسط دولت برعلیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی صورت گرفته است:

۱٫ طی یکسال گذشته تقریبا همه پرسنل رسمی وقراردادی شاغلین درشرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه به خصوص دربخش سامانه اتوبوسهای تندروازطرف سپاه پاسداران بکارگرفته شده اند.

۲٫ مسئولیت استخدام وتامین تمامی نیروی مورد نیاز اتوبوسرانی ونیزچگونگی تقسیم بندی آنان درمشاغل مختلف ، بعهده شرکتهای تابعه سپاه بوده است.

۳٫ بافشارآوردن واخراج ودستگیری فعالیین این سندیکا سعی در ایجاد مانع برای فعالییتهای سندیکا کرده است.بطور مثال هنوز پس ازسالها آقای منصوراسانلودرزندان به سرمیبردونسبت به دستگیری تعداد دیگری ازفعالیین نیز اقدام کرده است.

۴٫ شرکتهای تحت امر سپاه دراتوبوسرانی ،اقدام به تغییرات پایه ای دربرنامه های استخدامی وفرمهای استخدامی این شرکت کرده اند. شرکتهای تابعه سپاه، کلیه استخدامهارابه شکل قراردادی درآورده اند. این نوع قراردادها، کارگران را از تمام مزایای قانونی محروم می کند وآنها میتوانندبدون کمترین ممانعتی کارگرا ن زحمتکش وبدون حمایت راازکار بیکار کنند.

۵٫ درپرداخت حقوق اینکارگران اجحافهای بسیاری صورت میگیردواغلب به عدم پرداخت حقوق کارگران، منجر می شود. بعنوان نمونه، درسه ماهه اول سال ۸۹ به کارگران بخش اتوبوسهای تندرو (بی آر تی)حقوقی پرداخت نشده است

ارسال دیدگاه