احضار منصور اسانلو به دادگاه کرج

گزارش ها از ایران حاکیست که منصور اسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به شعبه شش دادگاه کرج احضار شده است.

رادیو فردا:
دلیل احضار آقای اسانلو به دادگاه که چهارشنبه گذشته صورت گرفته است، هنوز به طور کامل روشن نیست، اما در هفته های اخیر، اتهام جدیدی تحت عنوان « ارتباط با معاندین نظام» علیه این فعال کارگر زندانی وارد شده بود که موجب شد او مدتی به بند انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شود.

پس از آن که ماموران امنیتی  منصور اسانلو را  در تیر سال ۱۳۸۶ در تهران بازداشت کردند، دادگاهی او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم کرد.

گزارش ها همچنین حاکیست که رضا شهابی، یکی از اعضای «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه»، که روز ۲۲ خرداد بازداشت شد، با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته است.

با این همه، هنوز از وضعیت سعید ترابیان، عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل کارگری، که روز ۱۹ خرداد بازداشت شد، خبری در دست نیست.

ارسال دیدگاه