علیرضا رضائی: به یک رهبر جهت جنبش سبز نیازمندیم!

دارای مدرک تحصیلی فابریک از هرجائی ولو شده مدرسه‌ی باغچه‌بان. ما به رهبر جنبش فقط برای عبور از “این مرحله” نیازمندیم لذا حرف هم نزد نزد. برای مراحل بعدی انشالله تصمیم بجا و شایسته گرفته خواهد شد.

۱. دارای مدرک تحصیلی فابریک از هرجائی ولو شده مدرسه‌ی باغچه‌بان. ما به رهبر جنبش فقط برای عبور از “این مرحله” نیازمندیم لذا حرف هم نزد نزد. برای مراحل بعدی انشالله تصمیم بجا و شایسته گرفته خواهد شد .

 

   ۲. رهبر جنبش باید بداند که رهبر به کسی گفته می‌شود که جلوی مردم حرکت بکند نه پشت سر مردم. از پذیرش هرگونه تواضع و فروتنی دراین خصوص هم معذوریم هم پشیمان.

 

   ۳. جان اون مادرش ساده زیست نباشد، عین مردم عادی هم نباشد. ما حالمان دارد بهم می‌خورد بسکه تمام رهبرانمان عین مردم عادی بوده‌اند. ایندفعه دلمان می‌خواهد رهبرمان یک کمی با بقیه فرق بکند جوری که وقتی بین ما می‌ایستد ملت منرا نگاه نکنند بگویند اینها چه رهبر تر تمیزی دارند!

 

   ۴. کسی باشد که مجبور نباشیم چون کس دیگری نیست بهش بگوئیم رهبر. ایران تنها جای جهان است که بیشتر از مردم عادی رجال دارد ولی همیشه بدلیل قحط الرجال می‌گوید فعلاً همین برای رهبری خوب است.

 

   ۵. یک کمی تکنیک و تاکتیک خودش از قبل بلد باشد نه اینکه یکسال بگذرد تازه یک چیزهائی یاد بگیرد بعد امتحان بکند، اگر شد که هیچی اگر نشد شیر یا خط بکند.

 

   ۶. چون ما فقط برای عبور از “این مرحله” به رهبر جنبش نیازمندیم و مرحله‌ی بعدی هم هنوز نمی‌دانیم چه مرحله‌ای است ولی اگر قرار بود در آن مرحله نظام تغییری چیزی بکند اینقدر به ولی فقیه آچار نباشد که اگر ولی فقیه نبود آچارش معطل بماند.

 

   ۷. جهت رساندن صدای ما به بقیه‌ی جاهای جهان قادر به مصاحبه با جاهائی غیر از سایت خودش هم باشد . ما خسته شدیم بسکه خودمان رفتیم خبرهای خودمان را به همه جای جهان گفتیم.

 

   ۸. چنانچه رهبر جنبش است ولی خودش می‌گوید نیستم بی‌زحمت نرود از طرف جنبش راهپیمائی لغو بکند. جنبش آنوقت خودش تنهائی می‌رود راهپیمائی رهبر سه می‌شود.

 

   ۹. تند روی و کند روی را خودش بلد باشد نه اینکه یک رهبر دیگر بچسبد بهش بگوید پدرجان! فقط تا کار ناموسی می‌شود که نباید در دفاع از زنت صدایت را بلند کنی به یارو بگوئی خفه!

 

  ۱۰. چنانچه با تغییر قانون اساسی موافق است روزی دویست دفعه به قانون اساسی اعلام پایبندی نکند. دائی! ولی فقیه هم یکی از بندهای همین قانونی است که تو با تغییرش موافقی حتماً باید جلوی جمع بگم اینارو؟

نتیجه: حسب مشخصات موجود در بالا، با بررسی تمام شرایط فوق ظاهراً همین موسوی برای رهبری جنبش از سرمان هم زیاد است. دقت کنید که ایشان فقط قرار است ما را از “این مرحله” بگذراند. مراحل بعدی را بالاخره ما هم خدائی داریم!

ارسال دیدگاه