پـویـان انصـاری: بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟

مـا ایـرانیـان ذاتـأ دارای نبـوغ خـارق العـاده ای هستیـم! بخصـوص در مورد سیــاست! ماشااله چشـم نخوریـم اینقدر مبــارز، مُفسر، سیاستمـدار، نویسنـده، شاعـر، مهنـدس، دکتر،هنرمند و… داریم که جهـان از این همه ادیـب و دانشمنـد، در شگفت است!
       
Pouyan49@yahoo.se    
 
داشتم با یکی از دوستان ِ قدیمی جر و بحث می کردم، در پی فرمایشاتم، فرمودم، خوشبختانه ما ایرانیان بـرون مـرز، در همه چیز و همه کار، همه فن حریف و گُل سرسبد همه کشورها هستیم!
باور کنید حق ما را هم خورده اند! که طرف به میان حرفم پرید و گفت، کی و کجا خورده شده است!؟
گفتم این قصه سر ِ دراز دارد!

در دنباله فـرمایشات خـود، ادامه دادم مـا ایـرانیـان ذاتـأ دارای نبـوغ خـارق العـاده ای هستیـم! بخصـوص در مورد سیــاست! ماشااله چشـم نخوریـم اینقدر مبــارز، مُفسر، سیاستمـدار، نویسنـده، شاعـر، مهنـدس، دکتر،هنرمند و… داریم که جهـان از این همه ادیـب و دانشمنـد، در شگفت است! که باز آن دوست پا برهنه دویـد وسط و گـفت، چـرا با ایـن همـه تفاصیـل، کشورمـان در بنـد و اسیـر است!؟
آنهم نه یکسال، دو سال، … ۳۱ سال !؟.

گفتم، اگر بخواهیم دلائل آنرا بررسی کنیم باید یک نقطه به عدد ۷۰ من ِ مثنـوی اضافـه کنیم کـه نـه وقـتش است نه حوصله اش!
ایشان گفتنـد، ای بابا، مثل اینکه یادت رفته کـه گفتـی، مـا ایـرانیـان دریـک چشم بهم زدن می توانیـم همه کار بکنیم !؟
گفتم دقیقأ همینطور است،ما ایرانیان سیاسی همیشه در صحنه! همه فـن و حریفیـم! میگی نه؟
یـک آپـلـو با همه دنـگ و فنـش را بگـذار جلوی مـان، در یک چشم بهـم زدن، دل و جگـرش را برایـت بیـرون می ریزیم، کجای کاری!؟

دوستم گفت: از این رو سئـوال می کنم، پس چرا ۳۱ یکسال شد!؟

فرمودم، بیچاره مـردم ایـران کـه این وسط گیر کرده اند و نمی دانند چکار کنند؟
طرف گفت، می دانـم با این جنایتکارانـی کـه دارند حکـومـت می کنند، کار مـردم، بـرای آزادی میهـن خیلی خیلی سخت است.
گفتم، مثل اینکه خیلی پرتی!؟ مـردم دارند مبـارزه شان را می کنند اگـر مـی بینـی کُنـد جلـو مـی رونـد بـه این خاطر است که برسر ۱۰۰۰ راهـی گیـر کرده اند و نمی دانند حـرف کـدام از مـا سیاست مـداران کبیـر را اجرا کنند! حالا فهمیدی… دیـدم طرف نیستش.
########
داشتم دنبال یک گوش ِ مجانی می گشتم که شوربختانه فلانـی را دیدم پس از درود و احوالپـرسـی، طبـق معمول با حرفهای سیاسی شروع شد و فرمودم که واقعأ این مسئله اتمی چی شد!؟

فلانی گفت والا دعوا برسر یک کیلو کم و زیاد شدن اتم است، گفتم نفهمیدم،ایشان گفتندعجب و شگفتـا، مگـر می شود شاعر، نویسنده، مبارز و … مثـل شما بگوید نمی دانـم!؟
فرمودم مـی دانـم! ولی می خواهم ببینم تو هم می دانی؟
طرف گفت واقعأ که…
سپس ادامه داد که این احمدی نژاد می گوید، “عنرژی حسته ایی حق مصلم ماست”، خانم مرکل و آقایان سرکوزی واوباما می گویند، نـه چنین خبرهایی نیست و “انرژی هسته ایی هم حق شمانیست.
“خامنـه ای چماقـدار می گوید، ما “عـورانیـم قنـی صـازی را هم خیلـی دوست داریـم و به زودی آنـرا عَتـُم خواهیـم کـرد” تا دلتـان هـم بسوزد! آن خانم و آقایان می گویند، بی خود که دوست دارید، “اورانیـوم غنـی شده و بعدش هم اتـم را خواب ببینید.”

اوبـاش و اراذل جمهـوری اسلامـی مـی گوینـد، اگـر شده ایـران و ایـرانـی را نابـود می کنیـم ولـی دست از “کاشتـن عَتـُم” بر نمی داریم، خانم و آقایان می فرمایند، البته ماهم در این راه کمک تان می کنیم.

گفتــم، بـابـا، ای ول، خیلـی واردی! گـفت، چـه فـایـده ای دارد!؟ وقتـی هـی شما بـا تکــرار انـدر مکــررات مـی فـرمائیـد، مـرکل این را گفت، سرکـوزی آنرا، و اوبـامـا همه را، بابا، دست برداریـد، اصـلأ چـرا بایـد اینهـا دلشان به حال مـردم ما بسوزد و یا کمک حال ما باشند!؟
فرمودم با شمـا، هم عقیده ام، که ناگهان طرف با عصبـانیت پـریـد تـو حرفـم و گـفت،دروغ می گویی!؟ چـرا که وقتـی آقای سرکـوزی فرانسوی، آن قـاتـل را آزاد کرد همه شما داد و فغـان راه انداختیـد و به سرکوزی و فرانسه  فحش ناسزا دادید؟ آیا معنی اش این نیست که از فـرانسـه و سایـر دوئـل، انتـظاراتی دارید!؟ آخـه چـرا بایـد آنهـا به فکــر مــردم ستمـدیـده مـا باشند؟ آنها به مردم خودشان سرو سامان بدهند، مـردم ایـران پیشکش، طرف رویش را به من کرد، ولی من آنجا نبودم!
########
داشتم می رفتم رستورانی که”قهوه ای”نوش جان کنم،که یک دربدرتـر ازخودم رادیدم،بعـد از درود و سپاس بهم دیگر، بلافاصله فرمودم واقعأ این “احمدی بی نژاد زیـر ِ بُته بعمل آمده”، فـریـاد مـردم را نمی شنود که از بیکاری فقر و بدبختی می گویند؟ ایشان بلافاصله گفت نه؟
گفتم ما از هزاران کیلومتر فاصله می شنویم اما آن تحفه، نمی شنود ؟
باز ایشان صریح گفت نـه!
گفتم چطور!؟
گفت خیلی راحت و ساده، این علـم که بیخود پیشرفت نکرده است! این کشورهای کافـر و نفـریـن شده، دستگاهی به محمودی داده اند کـه در چنین مواقعـی این رئیس جمهـور چمـاق دار با یک فشار بـه دگمه دستگاه، کــر می شود و هیـچ چیـزی نمی شنود، از اینـرو وقتـی هـم خبـرنـگاران از او سئوال می کننـد:

آقـای نـوچـه مصباح یـزدی، در سفـرتـان دیـدیـد کـه مـردم از بیکاری و گـرسنگـی فـریــاد می زدند، آیا فکری به حال آنها کردید؟
محمودی گُجستک زر می زند کـه بلـه، من در سفرم به آمریـکا میلیون ها گرسنه دیـدم، اتفـاقـأ صدای آنهـا راهم شنیدم که از من کمک می خواستند که این را با آقای اوباما در میـان گذاشتـم، ولی خدا شاهد است شرمنـده ام که نمـی توانـم کمـک چندانی به آنهـا بکنـم، شما خـودتـان به خوبـی مـی دانید کـه مـن برای رضای خدا، با زور چماق و سر نیزه از گلوی مردم ایران می گیرم و به حماس و حزب الله و آمریکای لاتین و… می دهم.
خبرنگار دیگری سئوال می کند آقا … چرا بیخود این همه دختر و پسر را زندانی کرده اید مگـر آنها چه کردند و یا چه گفتند!؟
این فرستاده شده دست غیب می گوید: اتفاقأ من با آمریکایی ها و اروپایی هااین مسئله رادرمیان گذاشتم و یاد آور شدم از ما یاد بگیرید که حتی یک زندانی سیاسـی هم نداریم، شما زنـدانیــان خودتان را آزاد کنید.
دوستم می گفت خبـرنـگار شجاعـی که خیلـی عصبـی شده بود سئوال کرد:

آخه این جهـان اسـلام شما چه گلی به سر جامعه بشریت زده است!؟ آن میکـروفـونـی هم که توش حرف می زنیـد همین کافـران خدا نشناس درست کرده اند.
احمدی بی نـژاد می گوید: اشتباه شما در همین جاست، جهـان اسـلام اگر بلـد نیست چیزی بسازد در عوض، معنـویـت دارد که شما فاقد آن هستند!
ثانیـأ مـا دنبال این چیـزهـای بیخود نیستیم، جهـان اسلام مـا باید به فکر روزه، تقـوا، دعـا، نمـاز و همـراه با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام جوانان این مرز و بوم باشد و کاری به ساختـن و آباد کردن نداشتـه باشد، از این رو دریک اقدام شجاعانه، قرارداد اقتصادی بزرگی، با رفیق گرامی ام رئیس جمهور برزیل بسته ایم که در ازای میلیارد ها بشکه نفت به آنها، برایمان آفـتابـه بسازند، بخصوص برای رهبر، آنهـم به خـاطـر اشکال فنـی دستش، باید افتابه ای مخصوص، با لوله ای بزرگتر، ساخته شود ( صلوات).
گفتم، قهوه مان هم  سرد شد! طرف گفت، بابا ما که قهوه ای نگرفتیم!

آدینـه ۲۸ مای- استکهلم

ارسال دیدگاه