صدور حکم ۲ سا ل زندان تعزیری برای علی سالم فعال چپ جنبش دانشجویی

 علی سالم  دانشجوی کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه امیر کبیر، در جریان بازداشت گسترده ی دانشجویان چپ در ۱۲ آذر ۸۶ دستگیر شد و بعدها با قرار وقیقه از زندان آزاد شد.

بنابر گزارش رسیده به سایت دانشجویان سوسیالیست، از سوی دادگاه رژیم برای رفیق علی سالم  فعال چپ جنبش دانشجویی حکم ۲ سال حبس تعزیزری صادر شده است.
علی سالم  دانشجوی کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه امیر کبیر، در جریان بازداشت گسترده ی دانشجویان چپ در ۱۲ آذر ۸۶ دستگیر شد و بعدها با قرار وقیقه از زندان آزاد شد.
صدور حکم زندان برای علی سالم در حالیست که از سوی کمیته انضباتی دانشگاه و دادگاه رژیم  برای تعداد زیادی از  فعالین دانشجویی حکم تعلیق، اخراج از دانشگاه  و زندان تعلیقی و تعزیزی صادر شده و فشار مضاعفی بر فعالین دانشجویی اعمال شده است.
دانشجویان سوسیالیست صدور حکم زندان برای رفیق علی سالم را شدیدا محکوم و خواهان لغو هر گونه حکم از سوی رژیم بر فعالین دانشجویی است و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط تمامی فعالین دانشجویی زنان و کارگری در بند  میباشد.

ارسال دیدگاه