حملات نفوذگرایان (هَکِرها) به کامپیوتر خدماتی (سِروِر) کارگران کمونیست ایران

در بررسی اشکالات مذکور متوجه شدند که کامپیوتر خدماتی (سِروِر) کارگران کمونیست ایران مورد نفوذ غیر مجاز قرار گرفته است. 

کارگران مبارز، رفقای کمونیست
بدینوسیله به اطلاع شما می رسانیم که از روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گردانندگان تارنما های اینترنتی ما متوجه اشکالاتی در عملکرد سایت خبرنامه کارگران کمونیست ایران شدند و به سرعت از رفقای فنی ما درخواست رسیدگی نمودند.  این رفقا در بررسی اشکالات مذکور متوجه شدند که کامپیوتر خدماتی (سِروِر) کارگران کمونیست ایران مورد نفوذ غیر مجاز قرار گرفته است.  شماره های اینترنتی ( IP ) نفوذی ها از کشورهایی چون اوکراین، نیجریه و چین ثبت شده بود، اما این بدان معنی نیست که موقعیت جغرافیایی نفوذی ها در همان کشورها بوده باشد. 

 ایشان از طریق ورود به یکی از سایت های غیرفعال یک جمع کارگری در چند نوبت به پایگاه های اطلاعاتی موجود در سِروِر دسترسی یافته بودند. اما، از آنجاییکه هیچ اطلاعات بدرد بخوری در آنجا نبود، نهایتاً با کاشت کِرمی در پایگاه اطلاعاتی خبرنامه به اقدامات خود پایان داده بودند.  کاشت این برنامه مخرب باعث شد تا روند عملکرد این سایت بسیار کُند شود تا جاییکه دیگر حتی ساده ترین پُست ها قابل نشر نبودند.

 از آنجاییکه این برنامه مخرّب از نوع گسترش یابنده یِ آن بود، علیرغم کوشش رفقای فنی ما در عرض چند روز به تمامی پایگاه های اطلاعاتی سرایت کرد و نتیجتاً کل سایت های موجود در آن کامپیوتر را از کار انداخت. اینک پس از نزدیک به سه هفته و تجدید برنامه ریزی پایه ای (پلاتفرم) و بازسازی پایگاه های اطلاعاتی و سایت های فعال در این کامپیوتر رفقا موفق شدند تا بدون از دست دادن حتی کوچکترین داده سایت های چهارگانه کارگران کمونیست ایران را راه اندازی کنند.  اما در اینجا باید توضیح دهیم که سایت های دیگری که از طریق این کامپیوتر خدمات دهی می شدند تا اطلاع ثانوی راه اندازی نخواهند شد.

 به رفقا اطمینان می دهیم که تمامی داده های ایشان محفوظ می باشد، اما برای راه اندازی مجدد این سایت ها به دلیل امنیتی و جلوگیری از تکرار واقعه شرایط جدیدی گذاشته شده است.  پس بدینوسیله از رفقایی که مایلند تا دوباره سایت هایشان راه اندازی شوند تقاضا داریم تا برای آگاهی از این شروط از همان طریقی که قبلاً با ما تماس می گرفتند اقدام نمایند.

احمد فارسی
مسئول اطلاع رسانی و ارتباطات
کارگران کمونیست ایران

ارسال دیدگاه