اعتراضات گسترده جوانان بعد از مسابقه فوتبال: فوتبال بهونه میشه خرداد قیامت میشه

 صدها نفر از جوانان پس از مسابقه فوتبال هنگام خروج از استادیوم آزادی اقدام به سر دادن شعارهای ضد دولتی نمودند.

دوشنبه غروب ۳ خرداد ماه حوالی ساعت ۲۱:۱۵ تماشاگران مسابقه فوتبال هنگام خروج از استادیوم ورزشی آزادی اقدام به سر دادن شعارهای ضد دولتی نمودند.جوانان در حین خروج از ضلع شرقی استادیوم شعارهایی مانند، خس و خاشاک تویی / دشمن این خاک تویی/ فوتبال بهونه میشه خرداد قیامت میشه / همچنین مرگ بر دیکتاتور و شعارهای دیگر سر دادند.

همچنین جوانانی که سوار بر اتوبوس های شرکت واحد بودند در طی مسیر اقدام به سر دادن شعار نمودند. همزمان با شعار دادن جوانها خودروها با بوق زدن ممتد با اعتراضات جوانان همراهی می کردند.این اعتراضات تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه داشت.

گزارشات تایید نشده ای حاکی از آ است که تعدادی از جوانان دستگیر و به داخل استادیوم ورزشی منتقل شدند.
از طرفی دیگر از ساعت ۱۵:۰۰ نیروهای سرکوبگر گارد ویژه، نیروی انتظامی و لباس شخصیها بصورت گسترده در درون و بیرون استادیوم مستقر شده بودند. افراد ویژه سپاه پاسداران ( لباس شخصیها) و اطلاعاتیها با در دست داشتن دوربین های فیلم برداری از جوانان برای ایجاد رعب و وحشت فیلم می گرفتند. بیش از چهل خودروی نیروی انتظامی و خودروهای خاص دستگیری در آنجا مستقر بودند.
نیروهای سرکوبگر با جوانان موتورسوار برخورد وحشیانه ای داشتند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳ خرداد ۱۳۸۹ برابر با ۲۴ می

ارسال دیدگاه