پـویـان انصـاری: بازهم از این خبرها می شنویم که …اعـدام شدند!؟

راستی می دانیـد چـرا آن ۵  انسـان اعـدام شدند!؟ برای اینکـه ………..

  Pouyan49@yahoo.se

طنـاب دار بـازهـم، در آسمانـی کـه دیگـر

زیبـایـی رنگ آبـی را هـم در خـود نـدارد

رقـص مـرگ را نـدا مـی دهـد، و مـن در زمیـن

نـظـاره گـر  ِ آن رقـص خونینــم

بـاور کنیـد از پـر پـر شدن دوباره ِ گـُلهای دوست داشتنی، از جمله این ۵ گـُل ِ دیگـر، از بـاغ عظیم پـُرگـُل ِ  آن مـرز و بـوم، تعجـب نکردم و به سوگ هم نه نشستـم! 

در واقعیت، اگر تعجبـی هم باشد، از خودم است!؟

اگر سوگواری هم باشد، باید به سوگ خود بنشینـم.

معادله خیلی روشن و واضح است. در زنـدانی بنام ایـران، ۳۱ سال است دو نیـرو، در مقابل هم صف آرایـی کرده اند، یکطرف آزادی، طرف دیگر، رژیـم جمهـوری اسلامـی.

بـا نـگاهـی بـه آرایـش این دو نیـرو در مقابـل هـم، چـرا بـایـد از اعـدام این پنـج انسـان دوست داشتنی و آزادیخـواه، توسط چماقـداران این نظـام جنایتـکار، گیـج و مبهـوت شویـم!؟

آیـا این اعـدام ها و کُشت و کُشتـارها، و ماشین سرکـوب ِ آزادی، تازه به راه افتاده است!؟

بقـای ننـگیـن آنهـا در همین است، مگـر اینکه بعد از ۳۱ سال هنوز دچـار تـوهـم باشیـم .

باید این واقعـیت هـر چند تلـخ را قبول کنیـم کـه این قتـل ِ عـام ها ادامه خواهـد داشت و بازهم، دشنه ِ اوباش و اراذل رژیـم، گـُلـی دیگر از آزادی را درمیهنمـان پـر پـر خواهـد کـرد.

آنهـا می کُشنـد، و ما بـه تفسیـر آن مـی پردازیـم،

راستی می دانیـد چـرا آن ۵  انسـان اعـدام شدند!؟ برای اینکـه ………..

چـرا نبـایـد از خـود سئـوال کنیـم، چــه کـاری مـی تـوانیـم بکنیـم کـه از ایـن همـه اعــدام، جلوگیـری کنیـم؟

بـاز اعلامیـه، بـاز نـامـه به سازمان حقـوق بشر، به سازمان عفو بین المللـی، باز تـظاهـرات پـراکنـده چنـد … ، و بـاز نوشتن نـامـه به دُزدان ِ قـافلـه، باز…!

آقـای رئیس سازمـان “ملـل” ، تـرا به هر کـه دوست دارید به این جنایتـکاران تـاریـخ بشـریت تـذکُـر دهیـد، اینقدر خـون انسان های آزادیخـواه را نـریـزند!!!

چـرا به وجدان های بیدار و آگاه مـردم گـوش نمـی دهیـد!؟

چرا باید جلاد احمدی نـژاد را به سازمان “ملـل” تان راه بدهید که بعد هم در حین سخنرانی آن گُجستک، محل را ترک کنید!؟

امـا ای سران جنـایتـکار و غـارتگـر سرمایه های مـردمی در ایران ، بـه تـرسیـد از آن روز کـه نفـریـن و خشـم مـادران داغـدار، گلوله ای شود که بر سینـه شمآ جلادان بنشینـد، این را باور کنید، چـرا که آن روز، دیـر نیست.

آزادیخـواهـان، انسان های مبارز و مُتعهـد به آرمان های انسانی در برون مـرز!
وقت ِ آن رسیـده است که مراکز نظام ضـد انسـانـی جمهوری اسلامی در خـارج از کشـور، بهـر قیمتی که شده بسته شود. قبل از ۲۲ خرداد، که رژیـم قتـل ِ عـام گستـرده خـود را علیـه مـردم دربنـدمـان را دوباره شروع کند، مـا ایـرانیـان آزادیـخــواه در سراسر جهـان، بـایـد بطـور مُستمر، لانه جاسوسی این جنایتکاران را آسوده نـگذاریــم.

با اتحـاد، همبستگی و یک صدایی و با کمی گذشت از  …  خـود، می شود این کـار مُهـم را به سر انجـام رسانـد. نـیــروی خـود را باور کنیــم.

چهارشنبـه ۱۲ مـای ۲۰۱۰ – استکهلـم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.