بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید بمناسبت اول ماه مه

کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، طلوع سال گرد اول ماه مه را درود می گوید و به احترام جان های ارزشمندی که در راه رها شدن بشریت از شر زیاده خواهی و ستم اجتماعی خاموش شدند سر احترام فرود می آورد.
اول ماه مه پیکار کارگران در راه رهائی بشریت
گذشت بیش از یک قرن و دو دهه از خیزش کارگران آمریکا در سال ١٨٨۶ و ثبت شدن زادروز این نماد مبارزۀ پیکارگرانه در راه رهایی از ستم اجتماعی به نام «اول ماه مه»، نشانه قاطعی بر آزادی خواهی و کوشش برای بیرون رفتن از بندهای اسارت نیروهای سازنده تاریخ بشری ست.
اول ماه مه، در چشم جهان آزادیخواه، نقطه درخشان و رهنمودی ست که انسان را به رسیدن به آرمان دیرینه بشری برای ساختن دنیایی بدون درد و شکنجه و سانسور و زندان و اعدام و چپاول و بهره کشی امید می دهد و به حرکت وا می دارد.
رهایی، سخن گفتن در آرامش، بدون بیم از زندان و داغ و درفش، ساختن جهان بر مبنای نیاز انسان و رها شدن از هرگونه بند و زور، انگیزه اساسی کارگرانی بود که در اول ماه مه سال ١٨٨۶، در پی درس های توده های رنج کشیده مردم برای آزادی به  پا خاستند و تاریخ را ساختند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، طلوع سال گرد اول ماه مه را درود می گوید و به احترام جان های ارزشمندی که در راه رها شدن بشریت از شر زیاده خواهی و ستم اجتماعی خاموش شدند سر احترام فرود می آورد.
امید و مبارزۀ مردم جهان و امید مردم ایران که به ویژه اکنون زیر شدیدترین خفقان و سرکوب رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به پیکاری تازه رو آورده اند، هم جنس و از دست همان آرمان های پیکار کارگران اول ماه مه برای ساختن دنیائی بدون درد و شکنجه و سانسور و زندان و اعدام و چپاول و بهره کشی است.
گرامی باد پیکار در راه رهایی از هرگونه ستم اجتماعی و فردی.
پیروز باد پیکار برای بنای دنیائی بدون سانسور و زندان و شکنجه و کشتار.

کانون نویسندگان ایران در تبعید انجمن قلم ایران در تبعید
اول ماه مه ١٣٨٩
http://www.iwae.org/
 http://www.iran-pen.com
kanoon_dt@yahoo.com center@iran-pen.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.