اطلاعیه شماره ۲ کمپین ۲ میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام

تعداد سایتها و نهادهای حامی کمپین از مرز ۴۰ گذشت

در روزهای اخیر با پیوستن دو نهاد دیگر به کمپین ۲ میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام تعداد سایتها و نهادهای حامی کمپین از مرز ۴۰ عبور کرد. دو سایت و نهاد «نشریه اعتصاب» و «نشریه سینمای آزاد» نیز اکنون به جمع سایتها و نهادهایی پیوسته اند که صرفنظر از هر عقیده و مرامی در مبارزه مشترکی برای لغو مجازات غیر انسانی اعدام در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. نگاهی به تنوع و گستردگی این سایتها و نهادها نشان می‌دهد که پیشبرد مبارزه مشترک برای کسب حقوق پایه‌ای سلب شده را می‌توان فراتر از صف بندیهای محدود سیاسی در عرصه گسترده‌تر اجتماعی به پیش برد و نیروی انجام تغییرات پایه‌ای در جهت این کسب این حقوق پایه‌ای را به نیرویی مؤثر تبدیل کرد. نهادها و سایتهایی که در کمپین شرکت کرده‌اند تصویر نسبتاً جامعی از گستردگی خواست لغو مجازات اعدام در جامعه را به نمایش می گذارند. این سایتها و نهاد ها عبارتند از:

اتحاد دانشجویان ضد فاشیسم – اتحاد کارگرى – اشتراک – امید – ایران نبرد – ایران تریبون – ایران تلگراف – به اعدام بگو نه! – پایگاه خبری  تحلیلی علامه نیوز – پژواک ایران – تئوری آشفتگی – تلویزیون رهایى زن – تیف – جنگ خبر – جنبش کارگرى – چامه های دل شیدا – چه باید کرد؟ – خروش سرخ – خلاف جریان – دکتر عباس تموچین – دفاع از حقوق زنان – رادیو رهایى – سازمان سراسرى پناهندگان ایرانى، بیمرز – سازمان چریکهاى فدائى خلق ایران – سازمان دگرباشان جنسی ایران – سایت دکتر عطا هودشتیان -  فرهنگسراى اندیشه – سینمای آزاد – کارگاه هنر و ادبیات کارگری – مرکز پخش فیلتر شکن – کیلان کلون – گذران یاد – گزارشگران – گزیده – لجور – نشریه اعتصاب – نشریه جامعه شناسی ایران، انجمن جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران  – وبلاگ حمایت از کمپین ۲ میلیون امضاء علیه مجازات اعدام -  وبلاگ صدای کارگر – وبلاگ نویسان علیه اعدام – یک اتفاق

کمپین ۲ میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام هنوز در آغاز کار است. تا رسیدن به جامعه‌ای رها از مجازات غیر انسانی اعدام راه درازی در پیش است. ما از همه آزادیخواهان مخالف مجازات اعدام میخواهیم با امضاء پتیشن ۲ میلیون امضاء بر علیه مجازات اعدام این صف را گسترش دهند. ما از همه رسانه‌ها و سایتهای اینترنتی می‌خواهیم که با پیوستن به صفوف کمپینی که متعلق به همه مخالفان مجازات اعدام است، صفوف این مبارزه را تقویت نموده و به امکان گسترش یک کارزار اجتماعی گسترده بر علیه مجازات اعدام یاری رسانند.

اعدام اجرای عدالت نیست. قتل عمد دولتی در پوشش اجرای عدالت است.

هیأت موقت مسئولین سایت کمپین ۲ میلیون امضاء بر علیه مجازات اعدام

آدرس سایت کمپین: http://k-a-e.com/
ایمیل تماس: k-a-e@k-a-e.com

9 اردی‌بهشت ۱۳۸۹
۲۹ آوریل ۲۰۱۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.