بیانیه رسمی شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹

 شنبه – یازده اردیبهشت- تهران ، ساعت ۵ عصر ، مقابل وزارت کار
کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، مزدبگیران  !
زنان و مردان  و  عموم مردم آزادایخواه!
 روز جهانی کارگر ( یازده اردیبهشت) ،روز اول ماه مه در امسال ،روز تلفیق خواسته ها و مطالبات‌ دموکراتیک و آزادیخواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه ی ماست.
بدون گره خوردن مطالبات اقتصادی ما از طریق قدرت طبقاتی و متشکل ما، با خواسته های آزادیخواهانه و دموکراتیک،‌ اعتراضات ما تنها و تنها تبدیل به ابزاری برای به قدرت رسیدن گروه و جناحی دیگر از جناح های سرمایه داری خواهد بود. برابری اقتصادی و برابری اجتماعی- سیاسی بدون یکدیگر از مفهوم تهی خواهد شد. امسال در روز جهانی کارگر، ما بر علیه فقر، نا برابری ، سطح پایین دستمزدها ،حقوق های معوقه،‌عدم امنیت شغلی ،حذف سوبسید ها(طرح هدفمند کردن یارانه ها )، سرکوب های سیاسی و اجتماعی و در یک کلام سرکوب کرامت انسانی خود به اعتراض بر خواهیم خواست.
در روز جهانی کارگر سال ۸۹ (شنبه ،یازده اردیبهشت)،‌ مهمترین خواسته ها و مطالبات عمومی مردم و به وی‍ژه مطالبات کارگری ِ زیر(که خلاصه ی مطالبات و از عمده ترین خواسته های کارگری میباشند)، در شعارها و خواسته های ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما کارگران بر این خواهد بود که نه تنها در مراسم های این روز ،بلکه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بیش از پیش برای تحقق این خواسته ها دست به مبارزات خستگی ناپذیربزنیم.
۱- ما خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی ( اعم از زندانیان کارگری و معلمان، دانشجویان، زنان فعالین حقوق کودک ، روزنامه نگاران) و تمامی زندانیان عقیده و بیان و تمامی زندانیان حوادث اخیرهستیم. اعتراض و آزادی بیان جزو حقوق ابتدایی و مسلم مردم است. تمامی احکام قضایی صادره برای فعالی سیاسی- اجتماعی و کارگری لغو و تعقیب قضایی علیه آنان متوقف باید گردد.
۲- آزادی تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بیان و اندیشه، حق مسلم انسانی ماست. ما برای کسب این حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهیم داشت.
۳- تعیین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزارتومان اعلام شده توسط شورای عالی کار ، درحالیکه خط فقر اعلام شده توسط برخی نهاد های رسمی حاکمیت ۹۰۰ هزارتومان است، نشان از عطش بی پایان نظام سرمایه داری به استثمار هرچه بیشتر کارگران و مزد بگیران و کسب سود هرچه بیشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمایندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و براساس حداقل های یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستیم.
۴- ما درمقابل طرح ضد انسانی ،سود محورانه و  وحشیانه ی حذف سوبسید ها ( هدفمند کردن یارانه ها) که چیزی جز خوش خدمتی به منافع سرمایه داری داخلی و جهانی نیست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهیم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده علیه هر درجه از اعمال این اقدام ضد مردمی می نماییم.
۵- ما ضمن تأکید بر لزوم تأمین تمامی بازنشستگان برای داشتن یک زندگی انسانی وشرافتمندانه، خواهان برچیده شدن قوانین بردگی مدرن و روش های آن از جمله قراردادهای سفید امضا و قراردادهای موقت هستیم.
۶- ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومی رایگان هستیم.
۷- ما جنبش های اجتماعی دیگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و جنبش دانشجویی را متحد خود می دانیم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش کارگری و تجاوز به کرامت انسانی  ِاکثریت افراد اجتماع می دانیم.
۸- ما ضمن حمایت از کارگران مهاجر در ایران از جمله مهاجرین افغان،‌خود را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگرمی بینیم و از مطالبات و خواسته های تمامی کارگران جهان حمایت می کنیم. همچنین ما خواستار آن هستیم که روز اول ماه مه،‌ تعطیلی رسمی اعلام شود و هرگونه ممنوعیت اجرای مراسم  در این روز ملغی گردد.
زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر-۵/۲/۸۹

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر – سال ۸۹  
  ( ۱may1389@gmail.com )
زمان و مکان برنامه :                            
شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹  با لحاظ کردن امکانات زمانی و مکانی مختلف ،ضمن دعوت  از دیگر افراد و گروه هایی که به دلیل تاخیر ما در اعلام برنامه و به دلیل عدم انسجام و برنامه ای از پیش تعیین شده ،زمان ها و مکان های احتمالی دیگری را برای مراسم این روز پیشنهاد کرده بودند ، اعلام میکند ما کارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هایی که هر گروه یا گرایش فکری- سیاسی اعلام نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهای مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ی فوق )،در روز شنبه یازده اردیبهشت ،بدین ترتیب گرد هم خواهیم امد و مطالبات خود را فریاد خواهیم زد :
مراسم روز جهانی کارگر: تهران – ساعت ۵ عصر – خیابان آزادی، مقابل وزارت کار و سپس راهپیمایی به سمت  میدان انقلاب (عبور از مسیر خیابان های خوش ،رودکی، نواب،اسکندری ،جمالزاده – میدان انقلاب ) و در شهرستان ها در مقابل ادارات کار یا مکان های منتخب خود کارگران و در ساعاتی که اعلام مینمایند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.