فاجعه ی اخلاقی و انسانی بنام “بچه بازی” در افغانستان

افغانستان در طول چهل سال اخیر – هر سالی که می گذرد – در فاجعه ی بزرگ انسانی غوطه ور می شود که امکان رهائی از آن تقریبن تحت شرایط فعلی غیر ممکن است. اشغال این کشور توسط شوروی، قدرت اسلامی طالبان ها که توسط آمریکا سر کار آمد و امروز دولت حمید کرزای و اشغال آن توسط ناتو/سازمان ملل نتیجه اش سقوط جامعه در تمامی حوزه های اجتماعی آن است.
خود شما قضاوت کنید.

Part 1:
www.youtube.com/watch?v=VFXO2cUYRz8

part 2:
www.youtube.com/watch?v=SV3eSE0pW3c

part 3:
www.youtube.com/watch?v=chtDIuk0Fkw

part 4:
www.youtube.com/watch?v=Jj_CXNlobhk

part 5:
www.youtube.com/watch?v=SabTpRDwyS8

part 6:
www.youtube.com/watch?v=ppNuvij3ILI

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.