پـویـان انصـاری: واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه … !؟

سران ِ اروپـاه و آمـریـکا مـی گوینـد: “چـون مـردم ایران از جهات گوناگون، وضع شان توپ ِ توپ است، بـایـد به طُرق مختلف تحریم شان کنیم، و خوشبختانه کاری هم به رژیم نداریم، چرا که مسلمأ این تحـریـم ها شامل ِ سران ِ شکم سیران ِ نظام جمهوری اسلامـی نمی شود
پـویـان انصـاری    
Pouyan49@yahoo.se

واقعـأ کـه دلمون را به چه چیزی هایـی خوش نکرده ایم!؟ برای درک این جمله کوتاه، کافی است به بیش از سه دهـه حکومت مَشتـی مُـلای ِ بـی اصل و نَسب ِ با عبـا و بـی عبـا در ایــران، نـگاهـی شرمگینـانـه به حال و روز خود بیاندازیـم.

هی به عُمـراین قـداره بنـدان، چـه از نظر سنـی و چـه از حکومت کردن، اضافه می شود، و ما نمی دانیم به چه چیزی دل خوش کرده ایم!؟

به امید اینکه بالاخره یکروزی، این جنایتکاران چُمباتمه زده بر میهنمان هم مـی رونــد! چرا که هـر رژیمـی بالاخره یک عُمـری دارد! ( غلط دستوری، ۲ بار کلمه “بالاخره” در یک ردیف استفـاده شده است!) تـو هـم دلت را به این خوش کُن!

داشتم می گفتم که ما، ببخشید، بنده، دلـم را به چه چیزهایی که خوش نکرده ام! یک عُمـر ِکه سرگـرم بازی هستم! که صد البته این حکومت در طی این ۳۱ یکسال ( امیدوارم  یکروزی ننویسم این حکومت در طـی این نیم قرن … ) برایـم بوجود آورده است.

خبـر، پُشت ِ خبر!(آنهم چه خبرهایی!!!) و منهم به دنبـال آن! هر جا را باز می کنم (منظور اطلاع رسانی) می خوانـم که مثـلأ یک اوباش ( وزیر اطلاعات جهنمی جمهوری اسلامی) حکـم بازداشت ِ اراذل ِ دیگـر جمهوری اسلامی (مهدی هاشمی) را صادر کرده است، حال، نمی دانم این چه کُمکی به جنبش مردمی می کند به ماند!

اما، یکی هم نیست به من بگوید، این جنـگ مـافیـایـی به تو چـه!
هـی دلـم را به خواندن و شنیدن چیزهایی که هیچ کُمکـی به تهیـه نان شب، برای مادر گُرسنه ایی را، بـه فرزند گُرسنه تر از خود،شود، خوش کرده ام!

راستی شنیدی که اوباما گفت: احمدی نژاد بُمب اتم تو جیبش دارد!؟
احمدی نژاد گفت: نـه، دروغ است، اونی که می گویی، پیش ِ آقـاست!  
سرکوزی: از نان خوردن می اندازیم ِ تان، پائیـن!
مِـرکل: نمی گذاریم که به این طرف و آنطرف سفر کنید!
اوباما: من چون در مدرسه شاگرد اول بودم! مجبورم گـزینه آخـر را بیـاورم اول!
اتحادیه اروپا: چون نماینده گان ِمردم از سفر به خارج، تحریم هستند، به جای آن، لطفأ آقای احمدی نـژاد برای گفتگو و تبادل نظـر در باره حقوق بشر، تشریف بیاورند!
اپوزیسیون: مارکس، خدا و پیغمبـر عُمـرتان بدهد که تو این دوره تورم و بیکاری، مـا را سـرکار، گـذاشتید.

به من ِ هموطن، چه مربوط ِ کـی چـی دارد یـا نـدارد!؟ مـی خواهـم سر به تـن هیچکـدام شان نباشد. اصـلأ بنـی بشـری پیـدا نمـی شود بـه این آقـای جـورج بوش سیـاه پوست بـه گویـد، اگـر ایـن موجـود ناقص الخلقه (احمدی نژاد) یکجورایی، توسط سرمایه های مردمی ماننـد نفـت (که البتـه از ارث پـدریـش برایش مانـده است) تـرا  راضـی کنـد ( مانند ِ برادران چیـن و روسیـه) حتمـأ تـو هـم با شُرکا خوشحـال می شوید، ولی، می دانیـد کـه ایـن خوشحالـی تـان، نـان خالـی هـم نمـی شود کـه شکـم گُـرسنـه ای از میلیـون گُرسنـه در ایـران را سیـر کند؟؟؟

بعـدش هـم، شما راضـی شوید، به ایـرانیـان چه مـربـوط ِ !؟ ( البته نـه از نـوع خـائنیـن وطن فـروش) فکـر کردیـد اگـر ایـن جنایتـکاران تاریخ بشریت را تأئید کنید، مـا هم می گوئیم ok ؟؟؟
حال، هـی از تحـریـم سخـن گوئید، یکی هم نیست گوید: یک عُمـر ِ مـردم درمانده مان از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و …  تحت تحریم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هستند و آنها ۳۱ یکسال است که آزادی را تحـریم و زندانی کرده اند.
حال نمی دانم شما چه چیزی را که مردم ندارند می خواهید تحریم کنید!؟ نکنـد گـوشت قـرقـاول روزانـه  خامنه ای گُجستـک را تحریم می کنید؟ و یـا اینکـه گوجه فروش سر کوچه احمدی نژاد را (که بیچاره ارزان می فروشد!) بمباران می کنیـد!؟

راستـی یک چیزی یادم آمد، بالاخره ما ایرانیـان مبـارز بـرون مـرز … همـراه مـردم دربنـد میهنمـان، بایـد از چیـن و روسیـه سپاسگـزاری بکنیـم یا نـه !!!؟؟؟

سران ِ اروپـاه و آمـریـکا مـی گوینـد: “چـون مـردم ایران از جهات گوناگون، وضع شان توپ ِ توپ است، بـایـد به طُرق مختلف تحریم شان کنیم، و خوشبختانه کاری هم به رژیم نداریم، چرا که مسلمأ این تحـریـم ها شامل ِ سران ِ شکم سیران ِ نظام جمهوری اسلامـی نمی شود، و بچه های احمدی نژاد و خامنه ای به اضافه وجود نحس شان، کماکان سیر می خوابند” (بیچاره فائـزه هاشمی که باید  شب را گُـرسنـه در کنار پدر، بسر کند! ).

بازهم من ِ به اصطلاح روشنفکر سیاسی که تحلیل هایم دراین ۳۱ یکسال همیشه درست از آب ِ چشمه پُشت کوه قیاس آباد در آمده است باید از رفقای چینی و روسی تشکُر کنم! چـرا کـه اینقـدر به فکرمـردم ستمـدیـده کشور عـزیـز مـان هستنـد کـه نمـی گـذارنـد آمـریـکا، مـردم ایـران را از خـوردن چلـو مُـرغ و بوقلمون ناقابـل، محـروم کننـد .

بیچاره این رفقای چینـی و روسـی از دست آمـریـکا جهانخوار چه ها که می کشند! از اینـرو، این رفقـای اجنبی ِ عاشق و دل خسته، برای ابراز همدردی و همبستگی با تـوده ِ مردم ستمدیده ما، چه سودهای کلانی توسط سردمداران اسلامی ایران به جیب می زنند.

هرچند این رفقای دلسوز مـردم، می داننـد این حرکت انقلابی شان حـرام و  بـر ضـد طبقـه کارگر است! ولـی خـوب، در مقابـل شیـطان بـزرگ، چاره ایی جُـز این ندارنـد ( آخش حیـوُنی هـا …) .
خودمونیم،منهم دلم را به این خوش کردم که این نوشته درآن سایت …چاپ شود! و یا دلم را به آن خوش نکردم که در این سایت … چاپ نشود!

واقعـأ من دلم را به چه چیزهایی خوش و نا خوش کرده ام که هیچ کدام باری را ازدوش مردم درمانده مان کم نمی کند، شما را نمی دانم! ولـی، باز دلـم خوش است کـه …

آدینه ۲۳ آپـریـل ۲۰۱۰ -  استکهلـم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.