منصور اسالو تحت فشارهای روحی و شرایط غیر انسانی قرار دارد

زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک قرار دارد و تحت فشارها و تهدیدات کرمان و فرجی می باشد
زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط غیر انسانی و درکنار زندانیان عادی و خطرناک در بند ۵ معروف به بند متادون بسر می برد. این مسئله باعث شده است که جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد. آقای اسالو در بند ۴ و هنگامی که در کنار زندانیان سیاسی بود به تحریک کرمانی، فرجی و محمود مغنیان چند بار با چاقو به وی حمله ور شدند که با هوشیاری او و با حمایت به موقع زندانیان سیاسی این حملات ناکام ماند. به نظر می آید که کرمانی و فرجی برای رسیدن به هدف پلید خودشان او را به بند ۵ منتقل کرده اند تا او را تحت فشارهای روحی قرار دهند و از طرفی طرحی مشابه بر علیه این فعال شناخته شده کارگری به اجرا در آورند.
آقای اسالو همچنین از چند روز گذشته ناراحتیهای جسمی اش شدت بخشیده است و در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد. ولی تاکنون برای درمان او هیچ اقدامی صورت نگرفته است. او از ناراحتی قلبی و کمردرد رنج می برد. از طرفی دیگر تا به حال پزشک قانونی بیش از ۳ بار تایید کتبی و تاکید کرده است که او قادر به تحمل حبس نیست و می بایست آزاد شود. ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده وی می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.
آقای اسالو روز ۲۳ اسفند بطور ناگهانی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون زندان گوهردشت کرج منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایط غیر انسانی و تحت فشارهای روحی در آنجا بسر می برد. در طی ماههای اخیر بارها آقای اسالو را بدون دلیل به سلولهای انفرادی بند۱ و بند ۵ منتقل کردند و او را تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده اند.
فشارها و اذیت و آزار زندانیان سیاسی بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده این زندانیان سیاسی است صورت می گیرد و توسط علی حاج کاظم وعلی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند ۴ به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به جان آقای منصور اسالو که تا به حال چند بار در زندان مورد سوء قصد قرار گرفته است هشدار می دهد و تمامی این اعمال حاکی از نیات پلید آنها برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی می باشد. لذا از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری جهان می خواهد برای نجات جات این فعال کارگری اقدامات عملی و فوری را انجام دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۲ فروردین ۱۳۸۸ برابر با ۰۱ آپریل ۲۰۱۰
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان جهانی کار
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.