پـویـان انصـاری: عجـب آشفتـه بـازاریسـت …!

این جنبش سبـز هم برایمان مسئله ای شده! نه بابا اشتبـاه نکنید، منظورم رنـگ سبـزش هست نــه خود جنبش. هر فردی که با الفبای سیاست آشنا باشد می داند چطور این جنبش پا گـرفت و عُمـر آن هم  آنقـدر نیست که ما ایـرانیـان همیشه در صحنـه، آنـرا فـرامـوش کرده باشیـم چـرا که هنوز یکسالش هم نشده است.

باچیزهایی که اینجا و آنجا می خونـی و می شنـوی، گویا رنگ سبـز این جنبش، قبـل از آدم و حـوا “متولد” شده است! بعضی ازاین مُفسرین، عُلما، شخصیت ها و… “خوشبختانه” آنطور که دوست دارند در این مورد قلم فرسایی و اظهار فضل نموده اند که البته خود از آن بهره مند می شوند.

این حضـرات کـم مانـده است که بگوینـد (شاید هم گفته اند که مـا خبر نداریـم!) کـوروش کبیـر هم شال سبـز به گـردنش مـی انداخت! مانند همان چیـزی که در باره آقای منتظـری کـه پـدر “معنـوی حقوق بشر” بوده است، گفتنـد و نوشتنـد! تا جایی که حتی داریـوش هم در قبر گریست!

هرکسی از این جنبش، ببخشید رنگ سبز، تفسیر دل به خواهی دارد، یکی میگـه:
رنگ سبز اصلأ قبل اسلام علیه ظلم وستم وجود داشته و ازاین رو در بازار مس گـران کمیاب شده. 

تعجب نکنید اگـر فردا هم شمایل حضـرت مسیـح را با موهای رنگ سبـز ببینیــم. حالا این ها هـمه پیشکش، بعضی از این خانم ها و آقایان، زبانم لال دانشمند، گفته اند:
ما اگر مادرمـان در موقـع زایمان “سبـز” را فریاد نمی زد محال بود پـا به عرصه ِ هستی بگذاریـم!!!

خلاصه اینکه درد سرتان ندهم تو این بازار مکاره اینترنتی و تلویزیون ماهواره ای و… همه جورش را می بینیـم و می خوانیم و کارش هم نمی شود کـرد.

البته فراموش نکنیـد وقتـی هواپیمـای مسافربری مش مَمدَلی نظام هم در آسمان ایـران، بـه جای فـرود در شیـراز، سر از کیش در می آورد و وزیـر راه ترابری علت آنرا سرعـت زیاد و یـخ بندان بـودن جـاده آسمــان مـی دانـد کـه مُنجـر بـه لیـز خـوردن هواپیمــا، تفسیـر و تعبیـر مـی کنـد، بایــد هـم “علیرضا افتخـاری” در زمـان حیـات شاد روان پـوران و بدون اجازه وی بعضـی از تـرانـه های او را بـه سرقـت ببـرد کـه حالا از دست آدم تکامل نیافته ای مثـل محمود اُف، خـون نـدا ها و سهـراب ها را جایـزه بگیـرد.

جالب است وقتی فردی (مانند بنـده) از بـرون مـرز در باره خیـزش مردم نظـری می دهـد، اهل قلم و دور قلم ( به خصوص در رادیو و تلویزیون ها ) داد و فغان سر می دهند که :
آهای مردم چه نشسته اید که عده ایـی در خارج از کشور، جا خـوش کرده اند و برای داخل نسخه مـی پیچنـد! هنـوز مـرکـب روی کاغذشان خشک نشده ( امـا خودمونیـم دیگـه تو ایـن دور ِ زمـونـه کسی باخودنویـس نمی نویسه!) خـوب پس می گیم، هنوز کلمه در word،save  نشده، خودشون آن نسخه ای که دوست دارنـد می پیچند! حال نمـی دانـم، آیا آنهـا در کوه و یا کویـر شن زار سبـز اروپا و یا آمریـکا زندگی سختی می گذرانند و یا اینکه مثل بنده و جنابعالی زندگی می کنند.

یکی از شاهکارهای دیگر این افراد “فرهیختـه” در دفـاع از مردم است! که مثـلأ فـریـاد می زننـد:
فکر می کنید مردم شعور ندارند!؟ فکر می کنید می توانید این مردم آگاه را دیگر گول زد و…! هنوز آب دهانشان خشک نشده بلافاصله فریاد می زنند که:
مـن نمی گذارم با این مسائل! مـردم را گـول بـزنیـد! ای بابا، تو خودت یک ثانیـه پیش فرمودیـد که مردم آگاهند و …

اما چاشنی همه خبرها دستگیری نوه رفسنجانی یعنی پسر فائزه خانم است.
 گویا رییس قوه چماق و قمـه نشان داده است که دستگاه‌هاى جهنمی جمهورى اسلامـى اقـدام به شنود گفت و گوهاى تلفنى حسن لاهوتى( نوه رفسنجانی) کرده و وى به دلیل”اهانت به مقام رهبرى” در جریان تماس تلفنى با یکى از دوستانش در تهران بازداشت شده است.

اگر یادتان باشد چند وقت پیش یکی از سرداران اوباش اراذل این نظام قـرون وسطایـی، چرندیاتـی فرمودند کـه:
رژیم از ایمیل و موبیل گرفته تا توالت رفتن مردم ایران به خصـوص جـوانـان مبـارز را زیر نظـر دارد! از این رو برای اثبات هجویات شان، نوه رفسنجانـی (این خائـن همیشه در صحنه)  را دستگیر کردند! که به خیال خوشان به مردم بگوینـد:
ببینیـد ما چقدر کنترل بر اوضاع داریم که حتی موبیل این افراد را شنود می کنیم چه برسد به شما بی کس و کارها. هرچند جواب مردم ما این بوده است که : … خودتی.

در حالـی که به انتهـای نوشته رسیده بودم، راویان پُشت ِ پـرده، خبـری بدستـم دادنـد که تعبیـر و تفسیـرش با خودتان .

اما خبـر، آیت الـه های بی بی سی و صدای آمریکا (تفاوت این دو آیت الـه که در رنگ عمامه شان است، آن یکـی سیاه، این یکی سفید و یا برعکس) در جلسه مخفـی که داشته اند بـر سر اینکـه باید از جنبش مـردم دفـاع کرد و یا رنگ سبـز؟ به همان نتیجه قبلی رسیده اند که: رنـگ سبـز.

ای بابا، بازهم خبر آمد کـه فرزندان و نوه های رفسنجانی بعلت گُـرسنگـی!به کشورهای کافـرها، فرار کرده اندو هر کدام ازآنها در این کشورهای اروپایی حرام، تقاضای پناهندگی اقتصادی کرده اند! ولی گویا رنـدی، در نامه ای که به کشورهای کُفـر نوشته، ذکـر کرده است:

اگـر رفسنجانی چـه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، بقول خوش، یک درخت چنـار بیشتـر نداشتـه است،چطور می تواند با وثیقه ۷۳میلیونی ناقابل که البته اگرجلوی پای مجتبی آقا فرزندخون آشام خامنه ای بیـاندازید دولا نمی شود آنـرا بـردارد، نوه اش را آزاد مـی کنـد!؟ بنابرایـن، بر اساس ایـن فرمول ساده اکابری،  لطفأ به آنها پناهندگی غذایی ندهیـد.

رفسنجانی ضمن تکذیب خبر فرموده اند:
من کی و کجا گفتـم درخت چنـار دارم!؟ عـرض کردم قبـل از “انقلاب” کُلبـه بسیار کوچـک مُحقری داشتم که بعداز “انقلاب” نمی دانم چه شد که ایـران افتـاد تـوش.

آدینـه۶ فروردین ۱۳۸۹ – استکهلـم

پـویـان انصـاری          
Pouyan49@yahoo.se

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.